Ocena brak

Cechy charakterystyczne rzymskiego procesu kognicyjnego

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Brak podziału na stadia in iure i apud iudicem, zanik formułki, proces toczył się przed urzędnikiem państwowym (najpierw cesarz i prefekci, potem konsulowie i specjalni pretorzy ds. opieki i fideikomisów). Strony nie wybierały sędziego, mogły zgłosić zarzut iudex suspectus ("sędzia podejrzany"), jeśli nie były pewne jego bezstronności. W okresie dominatu procesu nie prowadzono na placu lecz w pomieszczeniach, ograniczało to dostęp niższych stanów.

    Postępowanie było pisemne, wszystkie czynności i orzeczenia wydawano pisemnie. Wprowadzono wysokie opłaty sądowe, przegrany płacił za przeciwnika, było to zapisane w wyroku. Wprowadzono legalną ocenę dowodów, interwencją uboczną, postępowanie zaoczne i domniemanie prawne, zrezygnowano z zasady kondemnacji pieniężnej, rzadko orzekano egzekucję majątkową generalną, zlikwidowano "zarzut sprawy doprowadzonej przed sąd" (exceptio rei in iudicium deductae).

Podobne prace

Do góry