Ocena brak

CAVALLERO UGO (1880-1943) - marszałek

Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011

Włoski oficer, jeden z najwybitniej­szych włoskich dowódców, szef Sztabu Generalnego od grudnia 1940 r. do lutego 1943 r. Uczestnik I wojny światowej, opuścił armię w 1919 r. i podjął pracę w zarządzie zakładów Pirelli. Po zwycięstwie fa­szystów we Włoszech w 1922 r. po­wrócił do czynnej służby wojskowej i działalności politycznej. W 1925 r. objął stanowisko podsekretarza sta­nu w Ministerstwie Wojny. Od listo­pada 1937 r. dowodził wojskami włoskimi w Afryce Wschodniej.

Zrezygnował w maju 1939 r., gdy dyktator Benito Mussolini mianował go przewodniczącym komitetu koor­dynacyjnego *paktu stalowego. 6 grudnia 1940 r., po rezygnacji marsz. Piętro *Badoglio, objął sta­nowisko szefa Sztabu Generalnego,a potem osobiste dowództwo nadwojskami włoskimi walczącymi w * Albanii. W maju 1941 r. po­wrócił do Rzymu. Uzyskał od Mus-soliniego większe uprawnienia po­zwalające skuteczniej kierowaćwszystkimi rodzajami sił zbrojnych.Krytykował politykę dyktatora,która doprowadziła do rozproszeniaarmii włoskiej na wielu frontach.

W styczniu 1943 r. utracił stanowi­sko, co było bezpośrednim następ­stwem klęsk wojsk włoskich w Afryce Północnej, a także otwar­tej krytyki działań gen. Erwina *Rommla i protestów przeciwko nadmiernemu podporządkowaniu wojsk włoskich dowództwu nie­mieckiemu. W lipcu 1943 r., po oba­leniu Mussoliniego, Cavallero został aresztowany przez nowego premiera lecz wkrótce uwolniły go wojska niemieckie, które rozpoczęły okupa­cję Włoch.

12 września 1943 r. odmówił walki po stronie Niemców i popełnił samobójstwo.

Podobne prace

Do góry