Ocena brak

Cash flow

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Pierwszym istotnym elementem kontroli kondycji finansowej firmy jest sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych - cash flow. Jest ono integralną częścią rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek sporządzania cash flow mają jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obligatoryjnemu badaniu i ogłaszaniu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Znaczenie cash flow można rozpatrywać w ujęciu: ex post, czyli w aspekcie sprawozdawczym (historycznym) i w ujęciu ex ante, czyli w aspekcie decyzyjnym (wykorzystywanym do planowania i prognozowania). Formułowanie i wprowadzanie w życie dynamicznych i kreatywnych strategii zarządzania biznesem jest obecnie uzależnione od właściwej i pełnej informacji nie tylko o sytuacji ekonomicznej podmiotu, ale też o istotnych zmianach w tej sytuacji.

Cash flow jest sprawozdaniem z wpływów i wypływów gotówki do firmy. Takie monitorowanie sytuacji finansowej pozwala kadrze zarządzającej reagować na pierwsze symptomy braku środków pieniężnych. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje wynik kasowy działalności gospodarczej firmy, natomiast rachunek zysków i strat - wynik memoriałowy.

Podmioty gospodarcze traktując często cash flow jako dodatkowy, narzucony im przepisami prawa obowiązek, nie podejmują nawet próby analizy wyników tego sprawozdania. Jednak dane z bilansu i rachunku zysków i strat nie dają pełnego obrazu kondycji firmy.

W praktyce może się zdarzyć, że jednostka wykazująca zysk bilansowy nie ma jednocześnie zdolności płatniczej i odwrotnie - podmiot wykazujący stratę może nie mieć takich kłopotów, ponieważ korzysta np. z kredytu bankowego czy kupieckiego. Można tu zasygnalizować jeszcze inne tzw. koszty niepieniężne, które wpływają na wynik finansowy, a nie powodują zmian w poziomie środków pieniężnych. Takimi kosztami są rezerwy na należności i amortyzacja.

Dlatego dokładnej informacji o rzeczywistych wpływach i wydatkach środków pieniężnych dostarczy nam tylko cash flow. Sprawozdanie to uwzględnia działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, pokazując jednocześnie, która z nich pochłonęła najwięcej pieniędzy w danym okresie, a która zasiliła środki pieniężne firmy.

Cash flow jest więc ważnym instrumentem w zarządzaniu finansami jednostki gospodarczej.

Podobne prace

Do góry