Ocena brak

Budżet samorządu terytorialnego

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Zgodnie z art. 167 Konstytucji, samorządowi terytorialnemu zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypisanych im zadań. Dochodami tymi są:

 • Dochody własne

 • Subwencje ogólne

 • Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródła dochodów tych jednostek są określone w ustawie. Zmiana zadań i kompetencji j.s.t. następuje wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. J.s.t. mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. (Ustawa o podatku i opłacie lokalnej).

Budżet j.s.t. jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała modelowo obowiązuje przez 1 rok. Budżet jest rocznym planem:

 • Dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki

 • Przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstw podległym jednostkom budżetowym oraz funduszom celowym j.s.t.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej. Uchwała budżetowa może określać oprócz limitów wydatków roku budżetowego limity wydatków na programy inwestycyjne wieloletnie, z także na programy i projekty realizowane z bezzwrotnych środków zagranicznych (innych niż z budżetu UE) oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich (wojewódzkich są one ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały| budżetowej). W załączniku, organ stanowiący j.s.t. dla każdego z tych programów określa:

 • nazwę programu, jego cel i zadania
 • jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie programu lub koordynującą wykonanie 
 • okres realizacji programu, a także nakłady 
 • wysokość wydatków w roku budżetowym oraz dwóch kolejnych latach.

Kolejne uchwały budżetowe j.s.t. są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych ustawach, a w szczególności:

 1. na realizację zadań własnych

 2. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami

 3. na realizację zadań przejętych do realizacji w drodze umowy, porozumienia

 4. na realizację zadań wykonywanych wspólnie z innymi j.s.t.

 5. na pomoc rzeczową j.s.t. lub finansową dla innych j.s.t.

Podziału wydatków j.s.t. dokonuje się tak jak podziału wydatków budżetu państwa tzn. na:

 1. wydatki bieżące
 2. inwestycje 
 3. na obsługę długu j.s.t.

Różnica między dochodem a wydatkiem budżetowym samorządu j.s.t. stanowi odpowiednią nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu j.s.t.

Deficyt budżetu j.s.t. może być pokryty przychodami pochodzącymi z :

 1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

 2. kredytów

 3. pożyczek

 4. prywatyzacji majątku

 5. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

 6. wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadającym w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t.

odsetek przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55% to relacja o której mowa w zdaniu pierwszym (15%) zostanie zmniejszona z 15 do 12%. Z tym, że nie dotyczy to obciążeń, które w całości wynikają ze zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji. Ograniczeń tych nie stosuje się także do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszami spójności UE.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu j.s.t. na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Ograniczeń tych nie stosuje się do:

 • emitowanych papierów wartościowych

 • kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem spójności UE

W przypadku gdy określone w umowie środki nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot to j.s.t. nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielać poręczeń do czasu spełnienia warunków limitujących kwoty zadłużenia.

Do góry