Ocena brak

BUDIONNY SIEMION (1883-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011

Radziecki oficer, zasłużył się w cza­sie wojny domowej i wojny z Polską w 1920 r., gdy dowodził 1 armią konną. Był jednym z dwóch mar­szałków, obok Klimenta *Woroszy-łowa, którzy przeżyli stalinowskie czystki w wojsku w latach 1937-38. W czerwcu 1941 r., gdy powsta­ła Kwatera Główna (Stawka) Na­czelnego Dowództwa Sił Zbrojnych ZSRR, Budionny wszedł w jej skład; otrzymał dowództwo Kierun­ku Południowo-Zachodniego obej­mującego Front Południowo-Zacho­dni i Front Południowy oraz Flotą Czarnomorską. Nie mógł jednak sprostać umiejętnościom niemiec­kich dowódców: Gerda *Rundsted-ta i Ewalda von *Kleista, których armie nacierały na Ukrainie.

Nie po trafił skoordynować działań dwóc' wielkich Frontów radzieckich, c m.in. umożliwiło oddziałom Rund-stedta okrążenie głównych sił; wte­dy również nie potrafił przegrupo­wać swoich wojsk i zorganizować przebicia się wojsk radzieckich. 13 września 1941 r. zastąpił go marsz. Siemion *Timoszenko, jed­nakże Budionny nie zakończył ka­riery wojskowej i w latach później­szych zajmował dowódcze stanowi­ska (m.in. dowódcy Kierunku i później Frontu Północno-kauka-skiego); w 1943 r. objął utworzone specjalnie dla niego (w pewnym stopniu honorowe) stanowisko do­wódcy kawalerii.

Podobne prace

Do góry