Ocena brak

BRONISŁAW MALINOWSKI (1884 - 1942)

Autor /John Dodano /29.07.2011

Słynny polski antropolog społeczny, który większość życia zawodowego spędził w Wielkiej Brytanii i USA oraz na wyspach Polinezji, gdzie prowadził badania terenowe. Wywarł silny wpływ na socjologię, a zwłaszcza tzw. szkołę funkcjonalistyczną. Najważniejsze dzieła: Argonauto of the Western Pacific [Argonauci Zachodniego Pacyfiku] (1922), Crime and Custom in Savage Society [Zbrodnia i zwyczaj w społeczności dzikich] (1926), The Sexual Life of Savages in Northwestern Melanesia [Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melane-zji] (1929), A Sdentific Theory of Culture [Naukowa teoria kultury] (1944).

Trzonem życia społecznego jest dla Malinowskiego kultura, rozumiana jako całokształt dziedzictwa społecznego: „urządzenia, dobra, procesy techniczne, idee, zwyczaje i wartości", a także mit, magia i religia. Kultura ma cztery właściwości: stanowi całość, jest wewnętrznie zintegrowana, jej elementy pełnią swoiste funkcje, stanowi instrumentalny aparat zaspokajania ludzkich potrzeb. Antropologia winna skupiać się na analizie funkcji: jej celem jest wyjaśnienie faktów antropologicznych poprzez rolę, jaką odgrywają w integralnym systemie kultury, a także w zaspokajaniu potrzeb członków społeczeństwa.

Ludzie są w swoich działaniach motywowani przez potrzeby dwojakiego rodzaju: pierwotne, związane z ich naturą biologiczną, oraz wtórne, związane z ich naturą społeczną, faktem współżycia z innymi ludźmi w społeczeństwie. Ludzkie potrzeby są zaspokajane przez instytucje, czyli zbiorowości ludzi powiązanych wspólnym zadaniem, wspólnymi regułami, i dysponujących wspólnymi urządzeniami technicznymi. Każda instytucja składa się z: zasady naczelnej (założonych celów, centralnych wartości), personelu, norm (technicznych lub powinnościowych), urządzeń materialnych, działań podejmowanych przez personel, i funkcji, jaką realnie pełni. Na potrzeby pierwotne odpowiada pierwotna organizacja instytucjonalna: (a) instytucje zaopatrzenia w żywność, (b) pokrewieństwa, małżeństwa i reprodukcji (c) ochrony i obrony przed zagrożeniami. Na potrzeby wtórne odpowiadają instytucje prawne, ekonomiczne, wychowawcze i polityczne. Sens każdej instytucji jest zrozumiały tylko w kontekście całego swoistego systemu, w którym występuje.

Zmiany kulturowe mają charakter egzogenny, wynikają z kontaktu, zderzenia lub konfliktu z kulturami odmiennymi. Kultury pierwotne są np. pod przemożnym wpływem cywilizacji europejskiej. Zaburzenie harmonii i aequilibrium kultury ma charakter przejściowy, kultura bowiem ma tendencję do odzyskiwania równowagi i spójności.

Podobne prace

Do góry