Ocena brak

BOUGAINVILLE - bitwy 1943-44

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Największa wyspa z archipelagu Wysp Salomona, okupowana przez wojska japońskie od pierwszej poło­wy 1942 r., w roku następnym sta­ła się obiektem operacji inwazyjnej wojsk amerykańskich zmierzają­cych do blokady rejonu *Rabaul. Amerykanie zamierzali przechwy­cić porty i lotniska służące Japoń­czykom do rajdów na *Guadalcanal, a które mogły się stać bazą wypa­dową dla wojsk alianckich do ataku na Rabaul. 15 sierpnia oddziały amerykańskie wylądowały na wy­spie Vella Lavella; Japończycy po­czątkowo nie stawiali oporu, ale po dwóch tygodniach otrzymali posiłki z wyspy Kolombangara i postano­wili skoncentrować obronę na Bou-gainville, gdzie między 28 września i 3 października skierowali 9400 żołnierzy. Wg ocen amerykańskich siły japońskie na wyspie liczyły 40 000 żołnierzy rozmieszczonych głównie w południowym rejonie. Dlatego dowódca operacji, wice-adm. William F. *Halsey, zdecydo­wał się uderzyć na północy, w Zato­ce Cesarzowej Augusty, której bro­niło tylko 2000 żołnierzy.

Przed rozpoczęciem głównej operacji wy­konano ataki pozorujące na Wyspy Skarbu, Choiseul i Shortland. 1 li­stopada 1943 r. o świcie gen. Ale-xander Vandegrift skierował do ata­ku na przylądek Torokina w Zatoce Cesarzowej Augusty oddziały pie­choty morskiej. Opór był znacznie słabszy niż się spodziewano, a gdy amfibie dopłynęły do brzegu, okaza­ło się, że Japończycy porzucili nad­brzeżne stanowiska i wycofali się do dżungli. 1 i 7 listopada Ameryka­nie odparli bez większych strat kontrataki Japończyków, którzy nie mieli wystarczająco dużo żołnierzy ani sprzętu, aby podjąć przeciwude-rzenie na większą skalę. Już 2 listo­pada na wybrzeżu Bougainville Amerykanie mieli gotowy pas star­towy dla samolotów, które rozpo­częły naloty na Rabaul. Do końca 1943 r. wojska amerykańskie umoc­niły zdobyte pozycje, wybudowały 4 pasy startowe, a na wyspę dotarły posiłki, tak że liczebność garnizonu wzrosła do 44 000 żołnierzy. 8 i 25 marca 1944 r.

Japończycy podjęli próbę wyparcia wojsk alianckich z wyspy, wysyłając do boju 15 000 żołnierzy, jednakże zo­stali odparci po ciężkich walkach, w których stracili 5000 ludzi. Straty amerykańskie były niewielkie - 263 żołnierzy. Do końca wojny na wy­spie pozostały jednostki japońskie odcięte od wszelkich dostaw i zbyt słabe, by w najmniejszym stopniu zagrozić Amerykanom.

Podobne prace

Do góry