Ocena brak

BORMANN MARTIN (1900-1945) - polityk

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Niemiecki polityk, członek partii na­zistowskiej NSDAP, do której wstą­pił 27 lutego 1927 r. po zwolnieniu z więzienia, gdzie odsiadywał krótki wyrok za udział w morderstwie po­litycznym. Rok później wezwano go do centrali NSDAP w Monachium i tu powierzono zarządzanie kasą za­pomogową SA-manów, odnoszą­cych rany w częstych bijatykach, ja­kie wywoływali. Tak sprawnie i przebiegle zarządzał powierzonymi mu finansami, że powiększył mają­tek biednej wówczas partii. To zwróciło na niego uwagę szefów. Jednakże o dalszej karierze zadecy­dowało małżeństwo z Gerdą Buch, fanatyczną wyznawczynią nazizmu, córką starego towarzysza partyjnego Hitlera - Waltera Bucha. Od 1933 r. był szefem sztabu Rudolfa *Hessa, zastępcy Hitlera; (jako szefa partii NSDAP) i mając ponadto rangę Re-ichsleitera (najwyższy stopień w hie­rarchii partyjnej) stał się politycz­nym kierownikiem urzędu zastępcy Fuhrera. Po ucieczce Hessa do Wiel­kiej Brytanii w 1941 r. objął stano­wisko Szefa Kancelarii Partyjnej NSDAP. W kwietniu 1943 r. objął stanowisko sekretarza Hitlera i, ma­jąc bezpośredni dostęp do Fuhrera odsunął na bok wszystkich innych starających się o łaski dyktatora.

Kierując partyjną administracją de­cydował kto i kiedy będzie mógł być przyjęty przez Hitlera. Uczestniczył we wszystkich naradach i nadawał kształt dyrektyw, zarządzeń i rozka­zów decyzjom Hitlera: także doty­czących mordowania ludzi chorych psychicznie, wyniszczania Polaków, Żydów i innych narodowości. Pozostał przy Fuhrerze do końca, był świadkiem na jego ślubie z Ewą Braun oraz wykonawcą testamentu. 1 maja 1945 r. wieczorem wrazz kilkunastoma oficerami wymknął się z bunkra pod ogrodem kancela­rii Rzeszy. Zamierzał przedrzeć siędo lotniska Rechlin, skąd towa­rzyszący mu gen. Hans Baur, pilot Hitlera, miał zabrać go samolotem do Plon. Przez wiele lat dalszy los Bormannaotoczony był tajemnicą.

Między­narodowy Trybnunał Wojskowyw Norymberdze w 1946 r. sądził gozaocznie i skazał na karę śmierci.Później w prasie pojawiały się czę­sto relacje ludzi, którzy twierdzili,że widzieli go w państwach Amery­ki Południowej. Znaleźli się nawetświadkowie, którzy utrzymywali, żewidzieli go w Moskwie. Ich relacjezdawały się potwierdzać informacjegen. Reinhardta Gehlena, szefa wy­wiadu Fremde Heere Ost, który ze­ znał, że Bormann był agentem ra­dzieckim. Dopiero w 1972 r., przy okazji robót budowlanych w Berli­nie, znaleziono szkielet, który zi­dentyfikowano jako szczątki Mar­tina Bormanna. Jednakże nie ma ostatecznej pewności, czy były to szczątki Bormanna.

Podobne prace

Do góry