Ocena brak

Bombaj

Autor /Sasza Dodano /31.01.2012

Bombaj leży w zachodniej części Indii mad Morzem, Arabskim. To największe i najbardziej kosmopolityczne miasto Indii do dziś nosi piętno architektury ery wiktoriańskiej. Jednocześnie jest to miasto slumsów zamieszkanych przez masowo ściągającą tu z całego kraju ubogą ludność.
Bombaj (w miejscowym języku marathi -Mumbai) jest położony na dwóch, połączo­nych ze sobą, wyspach - Bombaj i Salsette. Obie wyspy razem tworzą swoisty półwysep od­dzielający Zatokę Bombajską na wschodzie od Morza Arabskiego na zachodzie. W południowo--zachodnim krańcu miasta znajduje się zatoka Back Bay. Od stałego lądu dzieli miasto wąski pas wody zwany Bassein Creek. Skupiska skał wulkanicz­nych położone w okolicy nazwane są Deccan Trap.
Historia miasta.
W II stuleciu n.e. Bombaj znalazł się pod pano­waniem władców królestwa Aparanta, a następnie przechodził we władanie kolejnych dynastii.
W latach 1348-1534 Bombaj stanowił część muzuł­mańskiego królestwa Gudźarat. W 1534 roku został oddany Portugalczykom.
W 1661 roku kontrolę nad wyspą Bombaj prze­jęli Anglicy, którzy już w trzy lata później wybu­dowali port, fortecę i założyli osadę miejską. Od roku 1672 do 1858 Bombaj był siedzibą administra­cyjną Kompanii Wschodnioindyjskiej. W XIX wie­ku osuszono bagniste doliny rozdzielające szereg niewielkich wysepek (Girgaum, na której znajdo­wał się fort, Oldman's, Colaba, Mazagaon, Parel, Mahim i Worli), by połączyć je w zwarty obszar lądu, na którym położony jest dzisiejszy Bombaj.

Bombaj jest stolicą zachodnioindyjskiego stanu Maharasztra, głównym portem morskim i centrum gospodarczym Indii. Większość najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych budowli Bom­baju to zabytki pochodzące z ery wiktoriańskiej. Należą do nich między innymi: dworzec kolejowy Victoria, hotel Tadż Mahal, wieża zegarowa Rabaji i siedziba indyjskiego sądu najwyższego.
Obecnie Bombaj jest gwałtownie rozwijającą się metropolią, która z coraz większym trudem mie­ści ciągle zwiększającą się liczbę mieszkańców. Zespół miejski liczy obecnie ponad 12,5 mln miesz­kańców, z tego około 8 milionów mieszka na liczą­cej zaledwie 67 km2 wyspie Bombaj, co czyni to miasto jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie. W niektórych dzielnicach na jednym kilometrze kwadratowym żyje aż 20 tysięcy ludzi. Tak wielkie przeludnienie stwarza wiele poważ­nych zagrożeń - najbardziej odczuwalne jest chyba zanieczyszczenie środowiska.
Chociaż miasto ma dwa niezależne systemy pod­miejskiej kolejki elektrycznej, wciąż najpopular­niejszym środkiem transportu jest samochód, w związku z czym ulice Bombaju są permanent­nie zakorkowane. Ruch uliczny, a więc i emisja spalin, są tak ogromne, że o Bombaju mówi się, iż jeden dzień spędzony w mieście jest tak samo szko­dliwy jak wypalenie paczki papierosów. Aby sobie uświadomić, jak trudno żyje się w tym mieście, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że panuje tam gorący i wilgotny klimat. Nawet w styczniu, naj­chłodniejszym miesiącu w roku, temperatura oscy­luje wokół 24°C, a w najgorętszym maju często przekracza 30°C w cieniu.

Mimo tych trudnych warunków, Bombaj kwitnie. Co roku przybywają do niego kolejne tysiące imi­grantów z sąsiednich stanów (Gudżarat i Madhja Pradeś) w nadziei na znalezienie pracy. Mieszkańcy Bombaju posługują się głównie trzema językami - marathi, gudżarati i hindi. Podobnie jak w innych wielkich miastach Indii również w Bombaju spo­tkać można wyznawców wielu różnych religii. Naj­większą grupę, ponad połowę, stanowią hindusi, oprócz nich są tam także parsowie (zaratusztrianie), chrześcijanie, buddyści, dźiniści i mniejsze grupy przedstawicieli wielu innych religii i wyznań.
W 1957 r. Bombaj został przekształcony w wiel­ką metropolię, czyli gigantyczny zespół miejski, który powoli wchłania położone w jego pobliżu miasta, między innymi leżącą na północ Thanę. Na stałym lądzie powstało bliźniacze tzw. Nowe Miasto - w ten sposób władze miejskie starają się nieco odciążyć gęsto zabudowane slumsami do­tychczasowe centrum.
Wrota Indii.
Jako najpotężniejszy ośrodek przemysłowy i finan­sowy kraju, Bombaj stał się siedzibą dwóch naj­większych banków Indii - mają w nim swoje sie­dziby między innymi Reserve Bank of India oraz State Bank of India. W Bombaju zlokalizowano również najważniejsze giełdy Indii, między innymi giełdę bawełnianą.
Bombaj często określany mianem „wrót Indii" jest największym portem handlowym tego kraju. Występujące tu czarnoziemy doskonale nadają się pod uprawę bawełny, dzięki czemu miasto jest naj­większym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. W przemyśle bawełnianym zatrudniona jest ponad połowa wszystkich pracujących mieszkańców Bombaju. Wielu ludzi pracuje także przy produk­cji jedwabiu, włókien sztucznych, chemikaliów, w zakładach motoryzacyjnych, petrochemicznych, hutach szkła i przemyśle papierniczym. Bombaj jest też stolicą indyjskiego przemysłu filmowego -a warto wiedzieć, że pod względem ilości wyprodu­kowanych filmów jest to światowy potentat, prze­wyższający wielkością produkcji nawet kinema­tografię amerykańską.
Węzeł transportowy.
Bombaj jest jednym z głównych węzłów komuni­kacyjnych. Rozchodzące się promieniście drogi i linie kolejowe łączą go z innymi największymi ośrodkami kraju. W 1981 roku na wyspie Salsette wybudowano międzynarodowy port lotniczy Sahar. Lotnisko to przejęło większą część połączeń dotychczasowego lotniska Santa Cruz. Miasto ma też regularne połączenia promowe z innymi mia­stami na stałym lądzie.
Kultura.
W Bombaju znajdują się liczne muzea i instytucje kulturalne. Najsłynniejsza jest chyba Bharatiya Vidya Bhavan (Indyjski Pałac Nauki), Prince of Wales Museum (Muzeum Księcia Walii) i Instytut Poszukiwań Fundamentalnych Tata.
Bombaj jest też ważnym ośrodkiem naukowym Indii - mieszczą się tu dwa uniwersytety, poli­technika oraz wiele instytutów badawczych, mię­dzy innymi ośrodek badań jądrowych, a także Indyjski Instytut Technologii.

Podobne prace

Do góry