Ocena brak

BOLESŁAW ZAPOMNIANY

Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012

Hipotetyczny władca Polski
z ok. 1034-38, wymieniony w Kronice wielkopolskiej z końca
XIII w. B. uznano za pierworodnego syna Mieszka II i Rychezy (osoba
B. posłużyła jako podstawa do opowieści o wstąpieniu jego
brata Kazimierza Odnowiciela do benedyktyńskiego klasztoru
Cluny); S. Kętrzyński przypuszczał, że Kronika przypisała B.
bunt i śmierć -> Bezpryma.

Historycy, którzy w Polsce X i X I w.
przyjmują istnienie słowiańskiego obrządku liturg., wiążą
zatarcie pamięci o Bolesławie synu Mieszka I I w pol. źródłach
średniow. z ogólną tendencją kronikarzy do usunięcia wszelkich
śladów po tym obrządku;

ich zdaniem B. wykreślono z listy
władców Polski za czynne popieranie obrządku słowiańskiego
przeciwko łac. ; za rzekomym pochodzeniem B. z nałożnicy opowiedział
się A. Gołubiew (Bolesław Chrobry VII. Wnuk, Wwa
1974) w oparciu o pogląd A. Lewickiego.

 

Z. Wojciechowski, PSB II 253-254; K. Jasiński, Sprawa śmierci Mieszka II, ZTNT 17 (1951) z. 1-2, 87-92; T. Grudziński, Ze studiów nad „Kroniką" Galla, ZTNT 20(1955) z. 1-4, 40-43; W. Meysztowicz, Koronacje pierwszych Piastów, R 1956 (passim); S. Kętrzyński, Polska X-XI w., Wwa 1961, 592; K. Lanckorońska, Studies of the Roman-Slavonic Rite in Poland, R 1961 (passim); A. Wędzki, SSS I 146; D. Borowska, Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku, Wwa 1964 (passim) ; S.M. Kuczyński, Studia z dziejów Europy Wschodniej X-XVII wieku, Wwa 1965, 131-144; J. Klinger, Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, RT 1 (1967) z. 1, 33-91.

Podobne prace

Do góry