Ocena brak

BODYGUARD/JAEL - plan 1943-44

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

„W czasie wojny prawda jest tak cenna, że zawsze powinien jej towa­rzyszyć strażnik (bodyguard) kłam­stwa" - powiedział premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, autor planu wprowadzenia Niemców w błąd co do czasu i miejsca alianckiej inwazji w Europie. Pro­gram działania, nazwany początko­wo planem „Jael", opisany zaledwie na 7 stronach maszynopisu, obejmo­wał strategiczne założenia działań na pięciu głównych płaszczyznach. Pierwsza część programu, realizo­wana przez wywiad brytyjski *MI-6 i amerykański *OSS obejmowała rozpoznanie niemieckich sił obrony i kontrolowanie stanu wiedzy nie­mieckiego dowództwa o przygoto­waniach aliantów do inwazji.

Druga część, której realizację prze­kazano kontrwywiadowi brytyj­skiemu *MI-5 i amerykańskiemu *FBI, zawierała wytyczne działal­ności kontrwywiadowczej i ochrony tajemnic planów inwazji. Trzecia - realizowana przez Kie­rownictwo Operacji Specjalnych (Special Operations Executive, *SOE) i amerykański wydział spe­cjalnych operacji OSS, dotyczyła działalności sabotażowej. Czwarta - oddana w ręce brytyj­skiego Kierownictwa Działań Poli­tycznych (Political Warfare Executi-ve) i amerykańskiego Biura Infor­macji Wojennej (Office of War Information), obejmowała działania propagandowe. W piątej, najważniejszej części pla­nu, nakreślono strategię działań, które miały przekonać Niemców, że inwazja nastąpi w innym miejscu niż rzeczywiście planowali alianci (w południowej Francji, w Zatoce Biskajskiej, Norwegii lub Pas de Calais).

Realizacja tych zamierzeń była gi­gantyczną operacją wykonywaną przez tysiące agentów, członków ru­chu oporu, naukowców, żołnierzy, sztaby wywiadu i kontrwywiadu. Główne założenia planu zostały za­twierdzone podczas konferencji Wielkiej Trójki Churchill - Roose-velt - Stalin w *Teheranie w listo­padzie 1943 r. W następnym miesią­cu ostatecznie sformułowany plan wysłano z Londynu do Waszyngtonu w celu zatwierdzenia go przez sze­fów Połączonych Sztabów, co wo­bec wcześniejszej decyzji szefów państw i rządów było czystą formal­nością. Nazwa planu została zmie­niona z „Jael" na „Bodyguard".

Podobne prace

Do góry