Ocena brak

Błona tarczowo-gnykowa

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Błona tarczowo-gnykowa (membrana thyreohyoidea) jest to luźna, łączno-tkankowa blaszka rozpięta między brzegiem tylnym trzonu kości gnykowej i jej rogami większymi a brzegiem górnym chrząstki tarczowatej. W części pośrodkowej jest ona wzmocniona włóknami sprężystymi, które wytwarzają więzadło t a r c z o w o - g n y k o w e p o ś r o d k o w e (ligamentum thyreohyoideum medianum). Podobne wzmocnienie sprężyste znajduje się z obu stron brzegu bocznego błony tarczowo-gnykowej rozpięte między wierzchołkami rogu górnego chrząstki tarczowatej i rogu większego kości gnykowej; tworzy ono obustronnie więzadło tarczowo-gny ko we boczne (ligamentum thy-teohyoideum laterale). Bardzo często więzadło to zawiera małą chrząstkę ziarno watą (cartilago tńticea).

W błonie gnykowo-tarczowej znajduje się otwór, przez który przechodzą zwykłe naczynia krtaniowe górne i gałąź wewnętrzna nerwu krtaniowego górnego. Między błoną gnykowo-tarczową, kością gnykową a przyczepami mięśnia inostkowo-gnykowego i mięśnia tarczowo-gnykowego występują prawie stale kaletki maziowe.

Podobne prace

Do góry