Ocena brak

Blokowanie wydatków budżetowych

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Blokowanie wydatków budżetowych : to okresowy lub obowiązujący do końca roku budżetowego zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia niegospodarności w określonych jednostkach, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków, naruszenia zasad gospodarki finansowej. Decyzję podejmuje Minister Finansów lub dysponenci właściwych części budżetowych. Decyzję Ministra Finansów może uchylić Rada Ministrów. Blokowanie wydatków budżetowych jest aktem prawnym przez uprawniony podmiot, nie powodującym w zasadzie ani zmiany w obowiązującym budżecie, ani w planie finansowym jednostki budżetowej.

Uniemożliwia ono (czasowo lub definitywnie) dokonywanie wydatków przez jednostkę. U.f.p. przewiduje jednak – wyjątkowo możliwość przeniesienia przez M.F., po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, zablokowanych kwot wydatków budżetu państwa do nowoutworzonej rezerwy celowej. Przeznacza się ją na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa lub na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej. W wypadku zwiększenia w trakcie roku budżetowego kwoty wpłaty środków własnych do budżetu Unii Europejskiej, wydatek ten zostanie pokryty w pierwszej kolejności z zablokowanych wydatków.

Rada Ministrów może blokować wydatki budżetowe w przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej. Będzie to miało miejsce, gdy tempo bieżących wydatków budżetowych będzie większe, niż tempo gromadzenia dochodów. RM dokonuje blokowania wydatków w drodze rozporządzenia, które może wydać dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji do spraw budżetu.

Z upływem roku budżetowego – nie zrealizowane kwoty wydatków budżetowych zasadniczo wygasają. Wyjątki – nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki:

  • których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych,

  • przeznaczone na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków innych niż daniny publiczne oraz z wpływów ze sprzedaży wyrobów i świadczenia usług przez jednostki sektora finansów publicznych,

  • których źródłem finansowania są dochody własne państwowych jednostek budżetowych,

  • zgromadzone na rachunkach funduszy motywacyjnych.

Do dnia 15 grudnia roku budżetowego RM może ustalić wykaz innych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. RM musi też ustalić plan finansowy tych wydatków oraz ostateczny termin ich wykorzystania, który nie może być późniejszy niż 30 czerwca roku następnego.

Środki, które nie wygasają z końcem roku są gromadzone na wyodrębnionym rachunku wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Podobne prace

Do góry