Ocena brak

Blizne

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Wieś lokowana za czasów Kazimierza Wielkiego w 1366 r, na Pogórzu Dynow-skim nad Stobnicą u stóp wzgórza zwane­go Parnasem 7 km na pn. od Brzozowa. Na wzniesieniu w otoczeniu starych drzew  znajduje się późnogotycki drewniany ko­ściółp.w. Wszystkich Świętych. Zbudowa­ny na przełomie XV/XVI w. z grubych mo­drzewiowych bali, zrębowy z wieżą kon­strukcji słupowej dobudowaną w XVII w., cały szalowany gontem. Starannie odrestau­rowany w latach 1964-74. Wewnątrz świą­tyni ciekawe wyposażenie: cudowna figu­ra Matki Bożej Łaski Pełnej, wyrzeźbiona w drewnie lipowym ok. 1500 r., ambona późnorenesansowa z I604 r., ołtarze póź-nobarokowe z XVIII w. Nawę zdobią póź-norenesansowe rzeźby z 1649 r.

Całe wnętrze kościoła (ściany i strop) pokrywa polichromia wykonywana na przestrzeni kilku stuleci (od XVI do XVIII w.). Najstarsze fragmenty datowane na 1549 r. znajdują się w górnej części ścian pre­zbiterium. W nawie zachowały się napisy wymieniające nazwiska fundatorów, który­mi byli miejscowi chłopi. Dolne części nawy zdobi lamperia z dekoracją kwiatową
z ok.1700 r.
Obok świątyni znajduje się interesujący zespół drewnianych budynków plebań­skich: wikarówka, w której funkcjonuje muzeum parafialne, budynek gospodarczy kryty słomą, wozownia, szpital dla ubogich i szkoła parafialna.

Podobne prace

Do góry