Ocena brak

Bilans płatniczy

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa. Opisuje on stan majątku w firmie oraz źródła jego finansowania, rozumiane jako zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa wobec jego właścicieli (akcjonariuszy, państwa) i kredytodawców. Jest to syntetyczne zestawienie obrazujące sytuację finansową firmy w danym momencie czasu, czyli w dniu, na który został sporządzony.

Dane z bilansów sporządzanych dla kilku kolejnych okresów (lat) mogą stać się przedmiotem interesującej analizy także w ujęciu dynamicznym. Wielkości prezentowane w bilansie są danymi zagregowanymi, odzwierciedlającymi rezultaty podjętych w firmie decyzji inwestycyjnych, operacyjnych czy finansowych, oraz zdarzeń gospodarczych, jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Za charakterystyczną cechę bilansu możemy uznać fakt, iż przedstawiany w nim stan na koniec okresu obrachunkowego (na ogół jest to koniec roku) jest zarazem stanem otwarcia w następnym okresie obrachunkowym.

Wewnętrzny układ bilansu sporządzanego przez przedsiębiorstwa w Polsce został uregulowany odpowiednimi przepisami - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.1991 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości1

Bilans składa się z dwóch podstawowych części określanych mianem aktywów i pasywów. Z konstrukcji bilansu wynika, że po jego lewej stronie aktywa są uszeregowane według wzrastającego stopnia płynności ich składników majątkowych, określanego przez ilość czasu niezbędnego do ich zamiany na gotówkę. Występujące po prawej stronie bilansu pasywa są uszeregowane według rosnącego stopnia pilności (terminów) ich zwrotu stopnia wymagalności.

Konstrukcja bilansu w polskiej sprawozdawczości jest podobna do konstrukcji bilansu w krajach Unii Europejskiej, czyli wykazujące majątek przedsiębiorstwa od najmniejszego do największego stopnia płynności, natomiast odwrotna co do sprawozdawczości obowiązującej w USA.

Wszystkie pozycje bilansu podlegają zatwierdzeniu i uzgodnieniu ze stanem faktycznym w drodze inwentaryzacji, co stwarza podstawę do uznania bilansu za rzetelny, prawidłowy i wiarygodny dokument.

Cechą charakterystyczną bilansu, a zarazem pierwszym weryfikatorem prawidłowości sporządzania jest globalna równowaga aktywów i pasywów - majątku i kapitałów.

Analiza bilansu obejmuje badanie struktury aktywów i pasywów oraz dynamiki zmian oraz analizę wskaźnikową pozycji finansowej przedsiębiorstwa.

Badanie struktury aktywów i pasywów zwane analizą pionową bilansu dostarcza informacji o udziale różnych składników majątku lub kapitałów w ogólnej jej wielkości albo w wielkości majątku czy tez kapitału zaliczonego do odpowiedniej grupy. Ten rodzaj analizy dostarcza informacji o wstępnej płynności finansowej, o wyposażeniu w majątek trwały, o poziomie zapasów, udziale kapitału własnego i obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa. Porównanie wskaźników struktury dla kilku kolejnych lat informuje o kierunku zmian w majątku i finansach firmy. Analiza pionowa bilansu może być wykorzystywana do badania bilansu przedsiębiorstwa nawet w okresach silnej inflacji.

Badanie dynamiki zmian składników majątkowych i źródeł ich finansowania, czyli analiza pozioma bilansu pozwala obserwować trendy rozwojowe przedsiębiorstwa.

W sytuacji silnej inflacji ta analiza jest mało przydatna, gdyż wartość majątku i odpowiadające im fundusze rosną szybko i z dużą intensywnością, a to utrudnia istotnie interpretację otrzymanych wyników.

Warto zauważyć, ze istnieje jeszcze oprócz samego bilansu załącznik do niego, który jest dodatkową charakterystyką danych finansowych. 1

Zatem bilans jest specyficzną fotografią całokształtu działalności gospodarczej podmiotu i odgrywa on jedną z pierwszoplanowych ról w zakresie dostarczania danych do ocen dotychczasowych dokonań podmiotu i do analiz poprzedzających nowe kierunki działań. Bilans ujmuje skutki procesów gospodarczych i towarzyszących im strumieni pieniężnych widoczne w zmienionych wartościach aktywów i pasywów. Do jego najważniejszych cech należą: zupełność, rzetelność, sprawdzalność i ciągłość.

Bilans tak jak rachunek zysków i strat są sprawozdaniami pokazującymi stan przedsiębiorstwa na dany moment, lecz z natury rzeczy nie pokazują one w sposób dynamiczny przepływów środków pieniężnych. Tę rolę pełni

zestawienie przepływu środków pieniężnych zwane cash flow.2

 

 

Podobne prace

Do góry