Ocena brak

BIBLIJNE CZASOPISMA

Autor /Asterix Dodano /07.06.2012

Periodyki poświęcone upowszechnianiu
wiedzy z zakresu nauk bibl. (biblistyka) oraz
zastosowaniu wyników tych badań w pracy duszpast. (-> Biblia
w duszpasterstwie).

Pierwszym cz.b. było „Reportorium für biblische und morgenländische
Literatur" 1-10 (1777-86), które redagował i wydawał
w Lipsku J.G. Eichhorn; nast. także w Lipsku wychodziło
„Allgemeine Bibliothek der biblischen Literatur" 1-10(1787-
-1801); obydwa czasopisma publikowały sprawozdania z badań
biblijnych.

W XIX w. wychodziły m.in. w Princeton (stan New
Jersey) prezbiteriańskie „The Biblical Reportéry" (1825-88,
tytuł kilkakrotnie zmieniany), w Chicago — „The Biblical World"
(1882-1920, tytuł także zmieniany), które przez pewien okres
zajmowało się wyłącznie problematyką ST (1883-88), w Londynie
wychodziły „Journal of Sacred Literature and Biblical Record"
(1848-68), pismo o charakterze międzynar. i międzywyznaniowym,
oraz „The Expositor" (1875-1925), półrocznik
związany z ośrodkiem The International Critical Commentary;
ich publikacje uwzględniały różne kierunki egzegezy.

I. NAUKOWE

1. Zagadnienia z zakresu całej biblistyki omawiają
czasopisma wyd. przez kat. uczelnie -> biblijne; dominikańska
-> Biblijna Szkoła w Jerozolimie wydaje od 1892 kwartalnik
-> „Revue biblique" (1902-09 organ Pap. Komisji Bibl.),
a -»-Biblicum od 1920 — kwartalnik -> „Biblica"; franciszkańska
Szkoła Bibl. w Jerozolimie wydaje od 1950 rocznik „Studii
biblici franciscani liber annuus"; w RFN wychodzi „Biblische
Zeitschrift" (Pa 1903-39,1957-), w Hiszpanii „Estudios bíblicos"
(Ma 1939-), w Stanach Zjedn. „The Catholic Biblical Quarterly" (Wa 1939-) wyd. przez The Catholic Biblical Association of America
(biblijne towarzystwa II 5), oraz w Polsce ->- „Przegląd
Biblijny" (Kr 1937-39), wyd. przez Wydział Teol. UJ.

Wśród protestanckich cz.b. na uwagę zasługują amer. „Journal
of Biblical Literature" (Ph 1881-) i „Journal of Bible and
Religion" (Ph 1933-), nadto „Interpretation". A Journal of Bible
and Theology (Richmond 1947-) oraz szwedz. „Svensk Exegetisk
Arsbok" (Up 1936-) oraz „Nuntius Sodalicii Neotestamentici
Upsaliensis" (Up 1949-);

pozostałe publikują artykuły jedynie
z zakresu ST lub NT, np. „Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft" (Gie 1881-) i „Zeitschrift für die neutestamentliche
Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums"
(Gie 1900-); NT poświęcono „Angelos" (Gö 1925-32); charakter
międzywyznaniowy mają „Vetus Testamentům" (Lei 1951-)
oraz „Novum Testamentům" (Lei 1956-), a także „New Testament
Studies" (C 1954-), organ Studiorum NT Societas; stosunek
tekstów z Qumran do ST i NT omawia „Revue de Qumran"
(P 1958-).

2. Hebrajskim tekstem ST i przygotowaniem kryt. opracowania
zajmuje się wyd. przez Uniwersytet Hebr. w Jerozolimie
rocznik „Textus" (J 1962-); problemom związanym z wydawaniem
i przekł. tekstów bibl. na języki nowoż. (-> biblijne towarzystwa
I 5) poświęcone jest protest, czasopismo „The Bibie
Translator" (Lo 1950-).

3. Geografię i topografię, a także archeologię bibl., łącznie
z- wykopaliskami, przede wszystkim palestyńskimi, omawiają:
„Der alte Orient" (L 1899-1945), „The Annual of the American
School of Oriental Research" (NH 1919-), „The Biblical Archaeologist"
(NH 1938-), „The Bulletin of the American School of
Oriental Research" (NH 1919-), „Israel Exploration Journal"
(J 1950-), „Das Heilige Land in Vergangenheit und Gegenwart"
(Kö 1857-), „Palästinajahrbuch des Deutschen Evangelischen
Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes zu Jerusalem"
(B 1905-41), „Palestině Exploration Quarterly" (Lo
1869-), „Palestinskij Sborník" (Ptb 1885-1914, Mwa 1954-),
„Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins" (Wie 1878-).

4. Zestawy bibliogr. aktualnie ukazujących się prac bibl. publikuje
„Elenchus bibliographicus biblicus", który 1920-67 był
częścią kwartalnika „Biblica", a od 1968 stanowi oddzielny
rocznik; nadto „Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft
und Grenzgebiete" (D 1951-) i „The Book List (of)
the Society for Old Testament Study" (Ox 1945-), rocznik red.
1945-56 przez H.H. Rowleya, a od 1957 przez G.W. Andersona,
oraz „New Testament Abstracts" (Weston 1956-).

II. POPULARNONAUKOWE

1. Katolickie czasopisma o tym
charakterze to „Australian Biblical Review" (Melbourne 1951-),
„Bibbia e Oriente" (Mi 1959-), „Bible Today" (Collegvílle 1962-),
„Biblical Theology Bulletin". Bulletin de théologie biblique (R
1971-), „Evangile" (P 1951-), „Revista biblica con sección liturgica"
(BA 1946-), „Revista de cultura biblica (Säo Paulo 1957-),
„Rivista biblica" wraz z serią Supplementi (R 1953-), -> „Ruch
Biblijny i Liturgiczny" (Kr 1948-), „Scripture" (E 1946-, od
1969 pod zmienionym tytułem „Scripture Bulletin"), „Verbum
Domini" (R 1921-70). Protestanckim popularnonauk. czasopismem
jest red. w języku esperantoBiblia revuo" (Ravenna 1964-).

2. Charakter duszpast. mają kat. czasopisma „Bibel und Kirche"
(St 1946-), „Bibel und Leben" (D 1959-), „Bibel und Liturgie"
(Klosterneuburg 1926-), „Bible et Terre Sainte" (P 1955-),
„Bible et vie chrétienne" (P 1953-), „Cultura biblica" (Segovia
1944-) ; podobny charakter ma anglik, miesięcznik „The Expository
Times" (E 1889-) i protest. „Bibelforskaren" (Up 1884-). Ukazuje
się też kilka cz.b. o charakterze dewocyjnym, np. „La Terra
Santa" (J 1921-), wyd. przez franciszkanów w kilku językach.

 

J. Schmid, LThK II 413-416; E. Dąbrowski, PEB I 248-251; A. Fahey,
NCE II 540-543; F. Gryglewicz, Czasopisma biblijne, RTK 16(1969) z. 1, 113-131.

Podobne prace

Do góry