Ocena brak

Biblia źródłem nieprzemijających wartości dla współczesnego człowieka

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

Biblia: - ukazuje dzieje narodu izraelskiego - zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny - wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary - formułuje nakazy i zakazy moralne. 

Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.  poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.  biografia (Ewangelia)

3.  powieść obyczajowa

4.  przypowieść

5.  kroniki (ks. Kronik)

6.  epistolografia (listy apostołów)

7.  zbiór praw  

•  Liryka

1. pieśń miłosna ("Pieśń nad Pieśniami")

2.  hymn ("Hymn do miłości")

3.  psalm

4.  tren  

•  Dramat

1.  "Pieśń nad Pieśniami"

2.  ks. Hioba

Pojęcie słowa:  

• bibilion = księga  

• bibilios = łodyga papirusowa  

Biblia składa się ze:

• Starego Testamentu XIII - I wiek pne  

• Nowego Testamentu 51 - 96 rok ne 

Biblia jest trójjęzyczna:  

• grecki  

• staro-hebrajski

aramejski  

- "Biblia" inaczej pismo "Starego i Nowego Testamentu", to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to najbardziej znana księga na świecie.  

- Tłumaczona na około 1200 języków i narzeczy funkcjonuje na Ziemi od ponad 3000 tysięcy lat. Doniosłość "Biblii" rozważamy w trzech płaszczyznach. Nie tylko w płaszczyźnie religijnej, ale również w moralnej i kulturalnej.

 - Niezwykłość "Biblii" polega na tym, że przekazuje ona tylko jeden system filozoficzno-moralny (dla wyznawców - jedno spójne i konsekwentne orędzie Boże) wypowiedziane w różnym czasie, przez różnych ludzi, w różnych formach.

"Biblia" jest księgą nad księgami, gdyż nie jest jednolitą, pojedynczą księgą, lecz zbiorem pism, bardzo urozmaiconych pod względem gatunkowym.

Nazwy tych gatunków nie są nam obce, znamy je z różnych przekazów literackich powstałych w różnych epokach np.: opowiadania historyczne, listy, hymny, pieśni, modlitwy, kazania, aforyzmy, treny, sentencje, epos, poemat, kroniki, nowele, dialogi, filozoficzne, saga rodu.

- "Biblia" jest też arcydziełem literatury światowej, ale jest ono szczególne z wielu względów:  

• Biblia powstała w ciągu wielu wieków  

• ma wielu autorów i tłumaczy przekładających Słowo Boże na swe języki ojczyste  

• autorzy biblijni posługiwali się różnymi formami wypowiedzi i gatunkami literackimi  

• niektóre fragmenty Biblii mają niezwykłe walory literackie, inne fragmenty tych walorów nie posiadają.

- "Biblia" jest źródłem kultury europejskiej. Najpierw w sferze religijno-moralnej (przykazania biblijnego dekalogu stanowią podstawę stosunków międzyludzkich nie zależnie od wyznania i światopoglądu), potem w sferze kulturowej ("Pismo święte" jest natchnieniem pisarzy, myślicieli i artystów; inspiracją dla literatury, malarstwa, muzyki i rzeźby).  

- "Biblia" stała się niewyczerpalnym skarbcem wzorców osobowych i postaw, a także fabuł i anegdot, wątków i motywów, symboliki i metaforyki, frazeologii i stylistyki.  

- W naszej pamięci mamy zachowane liczne obrazy i wersety biblijne. Prowadzi to do tego, że stanowią one wspólny repertuar środków wyrazu, które po przez literaturę wchodzą w skład języka potocznego (np. " Sodoma i Gomora", " trąby jerychońskie", " hiobowe wieści", " salomonowa mądrość", itp.). 

- Szczególną rolę odegrało "Pismo święte" w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego. W tym samym czasie bowiem Europa stanowiła jednolitą wspólnotę kulturową, w której "Biblia" była niepodważalnym autorytetem.  

- Inspiracje i nawiązania biblijne nie ograniczają się tylko do początków piśmiennictwa polskiego. Cała nasz literatura jest głęboko zakorzeniona w tradycjach chrześcijańskich- od "Bogurodzicy" do pisarzy i poetów nam współczesnych.  

- "Pismo święte" to dobro powszechne. Jest to kulturowe dziedzictwo literatury ogólnoświatowej wszechczasów. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć tylko niektóre tytuły arcydzieł jak np. "Pamiętniki Adama i Ewy" - Marka Twaina, "Józef i jego bracia"

- Tomasza Manna, czy też "Zmartwychwstanie"

- Lwa Tołstoja. Kolejnym fenomenem "Biblii" jest jej trójjęzyczność.  

- "Stary Testament" został napisany w języku hebrajskim, niektóre zaś fragmenty napisano w językach : aramejskim, greckim. Teksty Nowego Testamentu powstały w języku greckim, z wyjątkiem "Ewangelii wg. Św. Mateusza" napisanej prawdopodobnie po aramejsku.  

- O "Biblii" mówi się nie kiedy zwyczajnie, jak o innych wielkich zdobyczach ludzkości, że jest arcydziełem literatury powszechnej. O głębi i urodzie tekstu biblijnego decyduje bogactwo treści i sposób przekazu- język i styl biblijny jest nasycony wieloznaczną symboliką, metaforą i alegorią, a jednocześnie cechuje go niezwykła prostota i jasność

- To również sprawia, że Pismo święte bez wahania można nazwać "księgą nad księgami".  

- "Biblie" możemy czytać też jako księgę spraw człowieczych, która po przeczytaniu skłania nas do zadawania sobie pytań o naszą godność i sens ludzkiej egzystencji.

- W kulturze jednak księga ta funkcjonuje jako zbiór ksiąg "Starego i Nowego Testamentu", które są pełne bożych tajemnic.  

- W licznych nawiązaniach do "Biblii", pisarze wszystkich epok i o różnych światopoglądach nigdy nie wygasa pamięć o sakralnym charakterze tekstów biblijnych. Aby sobie to uświadomić, wystarczy porównać obecność w kulturze odniesień do literatury antycznej i do "księgi nad księgami".  

- Jeżeli postacie mitologiczne takie jak: Zeus, Herkules, Syzyf, Ikar czy Prometeusz istnieją obecnie w literaturze jako znaki pewnych idei humanistycznych lub estetycznych, to postacie biblijne np. Jezusa, Abrahama, Dawida, Łazarza, Judasza, nigdy nie tracą łączności z Księgą: zawsze wskazują na Sacrum, wartości religijne lub etyczne nawet wtedy, jeżeli zostały użyte w trakcie polemiki lub w celu bluźnierczym.  

- Symbol religijny wskazuje zawsze na pewną hierarchię wartości (np. moralnych, duchowych, spośród których wartością podstawową i najważniejszą jest świętość).  

- Dlatego w prezentacji "Biblii" jako tekstu, czynionej w obliczu edukacji literackiej, nie można ograniczać się tylko do wymiaru literackiego "Pisma świętego", gdyż symbolika biblijna pozbawiona religijnych znaczeń, nie jest odpowiednia wobec biblijnych odniesień w utworach literackich.  

- Pismo święte tak przedstawiane i poznawane, nie spełniałoby swojej podstawowej funkcji czyli kontekstu literatury i sztuki.  Wyrażając zdanie " Biblia jest arcydziełem literatury powszechnej" wyrażamy więc tylko nie pełną prawdę.   

- Co sprawia, że "Pismo święte" zajmuje tak niezwykłe miejsce w dziejach i kulturze ludzkości? W pierwszym rzędzie świętość "Pisma" uznawana przez judaizm i liczne wyznania literackie: wiara w objawione Słowo Boże; w wypadku postawy laickiej- uznanie głębi humanistycznej refleksji i uznanie wartości moralnych zawartych w księgach biblijnych.  

- "Biblia" jest przede wszystkim "Księgą"- księgą ludzkiego losu, księgą mądrości, księgą sakralną, świętą. I w tym znaczeniu stosowany jest w literaturze i kulturze symbol księgi.  

Do góry