Ocena brak

BHP - podstawowe zagadnienia

Autor /Gerasimus Dodano /10.03.2007

Pytania:
1. Zdefiniować wypadek przy pracy.
2. Opisać działanie prądu na organizm człowieka.
3. Techniczne środki ochrony przed porażeniem.
4. Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem.
5. Metody oceny ryzyka zawodowego pracowników.
6. Podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii.
7. Cybernetyczny model człowiek-maszyna.Ad.1 (Zdefiniować wypadek przy pracy.)
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ad.2 (Opisać działanie prądu na organizm człowieka.)
Prąd stały powoduje opażenia w skutek wydzielanego ciepła. Skutkami porażenia prądem zmiennym są ponadto:
• utrata świadomości (na skutek oddziaływania prądu na układ nerwowy),
• skurcz mięśni (zjawisko skurczu mięśni zginających, co powoduje, że porażony nie moze samodzielnie oderwać się od źródła prądu),
• zatrzymanie oddychania (przy dłuższym przepływie prądu przez klatkę piersiową),
• zakłócenie pracy serca (w przypadku przepływu prądu w momencie początku rozkurczu komór serca może wystąpić migotanie komór sercowych).
Impedancja skóry zależy od: stanu naskórka i stopnia jego zawilgocenia, napięcia rażeniowego, czasu trwania rażenia, powierzchni dotyku i nacisku elektrod.
Impedancja wewnętrzna zależy od: drogi przepływu prądu i powierzchni styczności z elektrodami.
Zmienność impedancji wypadkowej jest wynikiem zmienności jej części składowych. W zakresie napięć do ok. 500 V decydujące znaczenie ma impedancja skóry. Przy napięciach wyższych jej wpływ staje się pomijalny (zjawisko przebicia), a impedancja wypadkowa przyjmuje wartości impedancji wewnętrznej.
Impedancja kończyny wynosi około 2,5 kΩ.

Ad.3 (Techniczne środki ochrony przed porażeniem.)
Rodzaj zastosowanej ochrony jest determinowany przez rodzaje rażeń. Wyróżnia się:
• ochronę przed dotykiem bezpośrednim, zwaną podstawową,
• ochronę przed dotykiem pośrednim, zwaną dodatkową,
Zasilanie napięciem bezpiecznym stanowi równoczesny środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim.
Do ochrony podstawowej należą: izolacja podstawowa, osłony i przegrody.
Do ochrony dodatkowej należą: samoczynne wyłączenie zasilania uszkodzonego urządzenia, zastosowanie urządzeń II klasy ochronności, separacja elektryczna i izolowanie stanowiska.

Ad.4 (Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem.)
Do środków organizacyjnych zaliczamy :
- szkolenia pracowników,
- wymagania kwalifikacyjne,
- organizację pracy,
- sprzęt ochronny.

Podobne prace

Do góry