Ocena brak

Bezrobocie i jego rodzaje

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Bezrobocieoznacza sytuację, w której popyt na siłę roboczą jest mniejszy od jej podaży, czyli na rynku pracy występuje wolna siła robocza nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Siła robocza= Bezrobotni + Zatrudnieni. Bezrobocie dzielimy na: frykcyjne – wynika z przerw w aktywności zawodowej spowodowanej zmianą miejsca pracy bądź wchodzeniem na rynek pracy ludzi młodych poszukujących swego pierwszego zajęcia; sezonowe – wynika z sezonowości produkcji w niektórych dziedzinach gospodarki bezpośrednio bądź pośrednio uzależnionych od warunków klimatycznych; strukturalne – wynika ze zmian struktury gospodarki, spowodowanych wprowadzeniem nowoczesnych technologii lub produktów wymagających odpowiednich umiejętności; cykliczne – koniunkturalne wynika z załamania gospodarczego spowodowanego spadkiem popytu na dobra i usługi. Ekonomiści badają rynek pracy posługując się określonymi miernikami takimi jak: współczynnik aktywności zawodowej – oblicza się jako procentowy udział siły roboczej w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym, wskaźnik zatrudnienia - oblicza się jako procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym, stopę bezrobocia – jako procentowy udział bezrobotnych w zasobach siły roboczej, naturalną stopę bezrobocia – jako procentowy udział ludzi chwilowo nie pracujących z własnego wyboru, lub zmuszonych przez krótki czas nie pracować na skutek zmian strukturalnych w gospodarce, w zasobach siły roboczej. Rząd stara się złagodzić skutki bezrobocia stosując aktywne i pasywne środki zaradcze. Aktywne – prace interwencyjne, publiczne, sezonowe; ochrona istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych; kursy dokształcające lub zmieniające kwalifikacje; pożyczki na założenie nowych firm, organizację zatrudnienia u pracodawców zagranicznych. Pasywne – osłona socjalna dla bezrobotnych, promowanie pracy w niepełnym wymiarze godz.; obniżenie wieku emerytalnego.

Podobne prace

Do góry