Ocena brak

Bezpośrednia skuteczność Traktatów w UE

Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012

 

Zasięg zasady bezpośredniego skutku w odniesieniu do przepisów traktatowych występuje zwłaszcza przypadku przepisów formułujących podstawowe swobody rynku wewnętrznego.

Zgodnie z tą zasadą prawo wspólnotowe uzyskuje automatycznie status prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym państwa, bez potrzeby jego transformacji Owa zasada wynika bezpośrednio z samych postanowień traktatowych.

Traktaty są pierwotnym źródłem prawa wspólnotowego. Rozróżniamy traktaty założycielskie i akcesyjne. Traktaty omówiłam już w

Cały dorobek prawa wspólnotowego łącznie z orzecznictwem ETS nosi miano acquis communautaire.( inaczej Porządek prawny UE – termin z języka francuskiego, który oznacza zbiór zasad prawnych obecnych Wspólnot Europejskich, jak również orzecznictwo .)

Prawo pierwotne obejmuje umowne prawo międzynarodowe, które dało podstawy powstaniu i ewolucji Wspólnot, a obecnie stanowi podstawy funkcjonowania UE. Są to traktaty założycielskie, ich uzupełnienia i modyfikacje(zaliczamy do tego również traktaty akcesyjne). Część prawa europejskiego, która została ustanowiona bezpośrednio przez państwa członkowskie działają jako „konstytuanta”. Przepisy prawa pierwotnego razem z ogólnymi zasadami prawa tworzą konstytucyjne podstawy systemu prawnego Wspólnot i UE, stąd też określa się je często mianem quasi-konstytucji., ponieważ określają one cele dla których powołano Unię, sposób osiągnięcia powyższych celów i co najważniejsze instytucje i organy odpowiedzialne za ich realizację.

Prawo wtórne – zespół norm prawnych przyjętych przez instytucje wspólnotowe dla realizacji celów wynikających z Traktatów. Prawo to stanowi realizację uprawnień wynikających z prawa pierwotnego. Do aktów prawa wtórnego należy zaliczyć: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie i zalecenia(art.249 TWE)

Hierarchia źródeł prawa wspólnotowego nie wynika bezpośrednio z Traktatów, ale można ją pośrednio wyinterpretować z art.230 TWE. Akty prawa wtórnego są podrzędne aktom prawa pierwotnego i zawsze muszą być zgodne z tymi ostatnimi.

W systemie prawa wspólnotowego możemy wyróżnić również prawo niepisane, składa się ono z:

  • ogólnych zasad prawa – powstają one często jako uogólnienie prawa pierwotnego. Są kreowane przez orzecznictwo ETS.

  • prawa sędziowskie – dorobek orzecznictwa ETS

  • prawo zwyczajowe – obejmuje ono normy powstałe w wyniku długiej praktyki, które przede wszystkim uzupełniają, ale również zmieniają prawo wtórne i pierwotne. Posiadają rangę wyższą od prawa wtórnego ale niższą od prawa pierwotnego.

Traktaty akcesyjne zaliczamy do pierwotnego źródła prawa wspólnotowego. Traktaty te regulują warunki przystąpienia nowych państw oraz wprowadzają do traktatów założycielskich konieczne zmiany dotyczące przykładowo nowego składu liczbowego instytucji czy wprowadzając okresy przejściowe, zawieszają na określony czas stosowanie pewnych postanowień dotyczących poszczególnych swobód gospodarczych. Dotychczas podpisano następujące traktaty odnoszące się do przystąpienia :

Traktat akcesyjny sensu stricto jest wspólny dla wszystkich państw przystępujących i składa się z preambuły i trzech artykułów.

Umowa stowarzyszeniowa jest umową międzynarodową, którą Wspólnoty mogą zawierać na podstawie art.310 TWE. Umowa taka wiąże Wspólnoty w całości, jeśli nic nie wynika z jej treści. Są one źródłem prawa wspólnotowego i mogą w konsekwencji być interpretowane przez ETS. Jeśli umowa ta przewiduje stworzenie organów kolegialnych składających się z przedstawicieli umawiających się stron, to uchwały tych organów są uważane za źródło prawa wspólnotowego.

Polska podpisała Układ Stowarzyszeniowy w 1991r. Była to umowa mieszana, która obowiązywała od 1 lutego 1994 do 1 maja 2004.

W 1993 RE ustaliła warunki jakie państwo musi spełnić aby stać się członkiem UE tzw. Kryteria kopenhaskie

Określają warunki jakie państwo musi spełnić, aby stać się członkiem UE:

  • o charakterze politycznym – przestrzeganie zasad demokracji, rządów prawa, poszanowania praw człowieka i ochrona praw mniejszości narodowych

  • o charakterze gospodarczym – istnienie sprawnej gospodarki rynkowej, mogącej sprostać presji konkurencji i sil rynkowych funkcjonujących wewnątrz UE

  • wynikające z procesu dostosowawczego – zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z członkowstwa, w szczególności gotowość do przyjęcia acquis communautaire , realizacja celów unii politycznej, gospodarczej i monetarnej, zapewnienie sprawnego funkcjonowania sądownictwa i administracji.

Podobne prace

Do góry