Ocena brak

Bezpodstawne wzbogacenie

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Przejście wartości majątkowej z jednej osoby na druga musi być uzasadnione. Jeżeli przesuniecie majątkowe nastąpiło w świetle obowiązującego systemu prawnego bez uzasadnionej podstawy, wówczas ten, kto wartość, jaką utracił, może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpodstawnie przeszła.

1). Regulacja nienależnego świadczenia.

-jest to szczególna postać bez. wzbog.

2).Przesłanki.

 • wzbogacenie jednego podmiotu

 • zubożenie drugiego podmiotu

 • związek między wzbogaceniem a zubożeniem

 • bezpodstawność wzbogacenia

A).Wzbogacenie.

Polega na uzyskaniu jakiejś korzyści majątkowej w dowolnej postaci .(nabycie praw, powiększenie ich zakresu)

Również na zmniejszeniu jego pasywów lub na oszczędzeniu wydatków.

B).Zubożenie .

Może polegać na nieodpłatnym świadczeniu usług przez zubożałego lub na naruszeniu przysługujących mu praw. zubożeniem są także utracone korzyści.

C).Związek między wzbogaceniem a zubożeniem.

Korzyść majątkowa ma związek z,,kosztem innej osoby” [nie chodzi tutaj o związek przyczynowy jako przesłanka odszkodowawcza, lecz o zjawiska współistniejące uzależnione od innych jakiś zdarzeń].

Zdarzenia powodujące z jednej strony zubożenie a, z drugiej strony wzbogacenie:

 1. Działanie samego zubożałego

 2. Działanie samego wzbogaconego

 3. Działanie osoby trzeciej

 4. Zdarzenie nie będące działaniem ludzkim

D)Bezpodstawność wzbogacenia.

Wzbogacenie kosztem zubożałego musi nastąpić bez podstawy prawnej.(Podstawę prawną przesunięć majątkowych mogą stanowić czynności prawne, decyzje adm. lub inne zdarzenia prawne określone w przepisach prawnych.

3).Niezależne świadczenie

Wzbogacony uzyskuje korzyść w następstwie działania zubożonego podjętego przez niego w celu wykonania określonego zobowiązania, a więc zaspokojenia wierzyciela.

Świadczenie stanowi element stosunku zobowiązanego.

Bezpodstawność wzbogacenia polega na tym , iż w rzeczywistości wzbogaconemu nie należy się korzyść od zub. Jako świadczenie.

Zwrot nienależnego świadczenia

 1. brak zobowiązania

 2. odpadniecie podstawy prawnej świadczenia

 3. nieosiągnięcie celu świadczenia

 4. nieważność czynności prawne

ad.1 brak zobowiązania

Świadczący w chwili spełniania świadczenia nie był względem odbiorcy w ogóle zobowiązany , lub świadczył ponad swoje zobowiązania i był w błędzie

Ad.2 odpadnięcie podstawy prawnej

Świadczenie jest nienależne także wówczas , gdy w chwili jego spełnienia miało podstawę prawną, która póżniej odpadła.

Ad ,3 Nieosiągnięcie celu świadczenia

Błąd dotyczy dalszego biegu wydarzeń. Zubożony świadczy na rzecz wzbogaconego w przeświadczeniu ,że później zostanie osiągęty zamierzony cel.

Ad .4 Nieważność czynności prawnej.

Zubożony świadczył na podstawie zobowiązania wynikającego z nieważnej czynności prawnej.

Podobne prace

Do góry