Ocena brak

Benchmarking

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Metoda porównania własnych procesów do procesów realizowanych przez „najlepszych” we własnej firmie lub w branży lub innych firmach przodujących w kraju i na świecie. Etapy przeprowadzenia benchmarkingu

 

Dzięki benchmarkingowi firma może dokonywać porównania realizowanych procesów z procesami realizowanymi przez inne wiodące firmy co może skłaniać do poszukiwania jeszcze lepszych rozwiązań niż te które stanowiły wzorzec odniesienia.

Zarządzanie wiedzą1

Najnowsze podejście do zarządzania zasadza się na uczeniu się organizacji i powiększaniu swojej wiedzy. Podejście to zakłada, że organizacja wyczerpała swoje możliwości w usprawnieniu działania dotychczas stosowanymi sposobami zarządzania i poszukuje drogi do dalszego rozwoju. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w prowadzono do praktyki w trzy nowe podejścia do zarządzania:

Wszystkie trzy razem wymienione przybliżają nam podejście do zarządzania wiedzą.

W zarządzaniu personelem kładzie się nacisk rozwój intelektualny pracowników potrzebnych organizacji, uznając że jest to najważniejszy zasób ze wszystkich jakimi dysponuje firma. „Kapitał” ludzki generuje pomysły, wprowadza innowacje, zmiany pod warunkiem że posiada wiedzę i ma stworzone przez zarządzających warunki (motywacje) do uruchomienia swojej wiedzy i umiejętności w całym zespole, aby sprawnie realizować procesy dla zaspakajania potrzeb klienta.

Liderzy, przywódcy, menedżerowie z pomocą zaangażowanych pracowników generują strategie, której realizacja wymaga sprawnego wprowadzenia zmian w: procesach, strukturach, systemach, technologii, produktach, aby doskonalić jakość, obniżać koszty i podnosić wartość dodaną dla klienta.

W rezultacie następują zmiany w kulturze organizacyjnej. Pracownicy i cała firma wewnątrz organizacji jaki na zewnątrz zmienia swoje zachowanie. Pojawiają się nowe wartości, wzorce, wymagania, stosunek do otoczenia-klientów, motywy, bodźce.

Nowe zachowania w potocznej rozmowie na temat zarządzania nazywane są tzw. miękkim podejściem, które można wdrożyć drogą uczenia się organizacji i pozyskiwanie coraz doskonalszej wiedzy. Aby doskonalić wiedzę poszczególnych członków organizacji a następnie całej organizacji należy zarządzać wiedzą. Prosta suma wiedzy pracowników poprzez zatrudnienie „ pracowników o dużej wiedzy” bez możliwości jej uaktywnienia w sensie grupowym, stworzenia warunków dla tak dobranych pracowników nie zaowocuje wysoką sprawnością firmy.

Zarządzanie wiedzą dopiero pozwoli na wykorzystanie potencjału tkwiącego w wiedzy indywidualnych pracowników poprzez integrowanie ich w zespoły o dużej autonomii, władzy i zaciąganiu zobowiązań.

Oragnizacja - firma jako całość wiedze zdobywa poprzez doświadczenie. Taka wiedza nie zapewnia zachowania trwałości firmy ponieważ aby przetrwać należy wprowadzać zmiany, innowacje w procesach i produktach podnosząc produktywność posiadanych zasobów. Organizacja musi wprowadzać nowe rozwiązania a to wymaga nowej wiedzy.

Inne firmy jeśli tak nowej takiej wiedzy nie będą posiadały to nie będą potrafiły spełnić oczekiwań klientów. W dłuższym horyzoncie czasu powstałe opóźnienia w rozwoju wiedzy doprowadzą je do upadku ekonomicznego i wyeliminowania z rynku.

1 I. Noaka, H. Takeuchi. Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltex. Warszawa 2000

Podobne prace

Do góry