Ocena brak

Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Zmianę możemy określić jako świadome i celowe działanie, którego istota polega na przejściu organizacji gospodarczej ze stanu dotychczasowego do stanu nowego spełniającego zakładane cele i zdolnego do realizacji nowych zadań. Wyraża się to w przeprowadzeniu trwałej korekty lub modyfikacji w stosunkach między ludźmi, aparaturą, zasobami oraz ludźmi a aparaturą i zasobami w wymiarze czasu i przestrzeni, niezależnie od charakteru ich skutków.

Struktura, zakres oraz obszar dokonywanych zmian uzależnione są od rozwoju tendencji panujących w otoczeniu organizacji. Zmiana oznacza zatem przekształcenie dotychczas istniejących w relacji organizacji gospodarczej z otoczeniem stosunków w kierunku przystosowania jej do wymagań otoczenia bądź też odwrotnie.

W dzisiejszych czasach konieczne jest dokonywanie zmian we wszystkich sferach i szczeblach działania organizacji gospodarczej. Muszą się więc skupiać nie tylko na technologii i tech­nice produkcji, systemie informacji, czy sposobach dystrybucji i obsługi odbiorców, ale także na doskonaleniu struktur i procesów organizacyjnych pod względem ich przydat­ności do realizacji przez organizację gospodarczą misji i celów - czyli jej potrzeb strategicznych.

Przyczyn zmian w organizacjach należy zatem upatrywać w coraz większym niedostosowaniu się do zmieniających się warunków w otoczeniu jak i wewnętrznych.

Do czynników mających wpływ na organizację ze strony otoczenia możemy zaliczyć następujące zmiany:

 • zmiany w zakresie prawa (handlowego, podatkowego, pracy, ubezpieczeń, transportu, bezpieczeństwa itd.) na obszarze działania;

 • zmiany naukowo-techniczne (automatyzacja produkcji, komputeryzacja, nowe technologie, nowa organizacja pracy itd.) będące w zasięgu możliwości wdrożenia w organizacji;

 • zmiany rynkowe; z jednej strony: rynek pracy, dostępność surowców, kapitału, kooperantów; z drugiej strony: rynek zby­tu dóbr i usług, wzrost potencjału pieniężnego ludności oraz rozwój konkurencji;

 • zmiany społeczno-kulturowe (nowe normy wartości, zapo­trzebowanie na nowoczesne produkty, doskonalsze lub nowe usługi itd.) pod wpływem wzorców z państw sąsiednich.

Natomiast do czynników wewnętrznych wpływających na zmiany w organizacji możemy zaliczyć przede wszystkim:

 • rozwój organizacji (formy: powstania, rozkwitu, stabilizacji, chyle­nia się do upadku);

 • zaburzenia procesów samoregulacji w organizacji, które mogą spo­wodować:

 •  
  • produkcja wyrobów na które nie ma już zbytu

  • nadmierne zgromadzenie wyrobów, które nie są poszukiwane na rynku i trzeba prowadzić akcje sprzedaży poniżej kosztów wytworzenia,

  • starzenie się parku maszynowego, a w związku z tym wzrost produkcji wyrobów z wadami,

  • nadmierne lub niepotrzebne do produkcji zapasy surowców,

  • zaburzenia w rozliczeniach finansowych z otoczeniem i pracownikami,

  • odchodzenie specjalistów i pracowników,

  • poczucie beznadziejności wśród pracowników i kierownictwa.

Podobne prace

Do góry