Ocena brak

BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP w POLSCE

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Rozwój sektora MSP związany jest z pewnymi szczególnymi uwarunkowaniami odnoszącymi się do tej grupy podmiotów gospodarczych.

Wśród najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorczości należy wymienić:

 1. bariery rynkowe

 • związane z regionalnym zróżnicowaniem popytu - spadek liczby zamówień oraz trudności w znalezieniu nowych rynków zbytu; (MSP związane są z rynkiem lokalnym i regionalnym, wobec tego są wrażliwe na spadek popytu lokalnego, wynikającego z pogorszenia dochodów finansowych miejscowej ludności; szukanie zbytu poza regionem jest utrudnione ze względu na brak środków i wiedzy w zakresie marketingu);

 • związane z silną konkurencją na rynku - zarówno ze strony podobnych małych firm działających na rynku lokalnym, jak również ze strony dużych sklepów zagranicznych przedsiębiorstw handlowych; (obecnie wielkopowierzchniowe placówki handlowe zagranicznych przedsiębiorstw - w tym supermarkety - postrzegane są jako zagrożenie bytu, głównie dla małych firm krajowych);

 

 1. bariery finansowe

 • związane z finansowaniem startu działalności gospodarczej - ograniczone uzyskanie środków finansowych z banków lub innych instytucji finansowych, przede wszystkim ze względu na wysoką stopę oprocentowania kredytów i pożyczek oraz wysokie wymagania formalne dla ich uzyskania;

 • związane z finansowaniem rozwoju - utrudniony dostęp do zewnętrznych (zarówno krajowych i zagranicznych) źródeł kapitału;

 • związane z leasingiem jako formą finansowania inwestycji - brak unormowania instytucji leasingu;

 • związane z brakiem rzetelnej informacji o kontrahentach - rozproszenie rejestrów gospodarczych utrudniające pozyskiwanie informacji o przyszłych partnerach gospodarczych;

 • związane z systemem podatkowym - wysokie obciążenia podatkowe, częste zmiany obowiązujących przepisów, brak stabilności systemu podatkowego, skomplikowane procedury naliczania, poboru i zwrotu podatku VAT, wysokie obciążenia o charakterze parapodatkowym związane z pracą, w tym opłaty na ubezpieczenie społeczne, nadmierne wymagania wynikające z ustawowych regulacji stosunków pracy;

 

 1. bariery związane z polityką rządu

 • związane z wprowadzaniem aktów prawnych w życie - nadmierna zmienność przepisów, nadmierne delegowanie uprawnień regulacyjnych do aktów wykonawczych, krótkie vacatio legis;

 • związane z niejasnością regulacji w prawie gospodarczym - skomplikowane i nieprecyzyjne regulacje ustawowe;

 • związane z koncesjonowaniem działalności gospodarczej - rozszerzanie koncesjonowania działalności gospodarczej;

 • związane z polityką regionalną - brak określonych zasad polityki regionalnej Państwa, niewykorzystane możliwości samorządów lokalnych

 

 1. bariery związane z produkcją

 • związane z czynnikami produkcyjnymi - niski stopień nowoczesności wyposażenia, ograniczone moce produkcyjne, brak właściwego zarządzania firmą, utrudnione pozyskiwanie nowych technik i technologii produkcji, niedostateczny rozwój umów franchisingowych;

 • związane z zatrudnieniem - niedostateczne kwalifikacje i brak motywacji pracowników do legalnej pracy, stosowanie przez państwo zbyt socjalnej polityki w zakresie rynku pracy; (wpływa to negatywnie na przemieszczanie się i przekwalifikowywanie pracowników; ponadto w strukturze wydatków z Funduszu Pracy przeważają zasiłki a nie finansowanie aktywnych form wspierania zatrudnienia bezrobotnych; znaczącą barierą w tym zakresie jest też brak większej dowolności kształtowania warunków umów o pracę między pracodawcą a pracobiorcą w świetle obowiązującego Kodeksu Pracy);

 • związane z infrastrukturą techniczną i barierą lokalową - niski stan infrastruktury technicznej, zbyt mała powierzchnia zajmowanych pomieszczeń, koszt ich użytkowania;

 • bariery związane z dostępem do informacji na szczeblu lokalnym - niski stopień dostępności do różnych form i zakresów informacji prawnej, ekonomicznej, technicznej, o podmiotach i dostępnych na danym terenie usługach biznesowych.

Podobne prace

Do góry