Ocena brak

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ZARZĄD BFG

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Składa się z 5 członków, w tym prezesa i jego zastępcy. Powoływany jest przez Radę spośród osób posiadających odpowiednie wyższe wykształcenie oraz 5-letni staż pracy w bankowości.

Kadencja zarządu trwa 3 lata od dnia powołania.

Członek zarządu (w tym prezes i jego zastępca) może być w każdej chwili odwołany z pełnionej funkcji przez organ, który ich powołał.

Zarząd kieruje BFG i reprezentuje go na zewnątrz.

Kompetencje zarządu:

 • opracowywanie projektów planów działalności i planu finansowego BFG

 • gospodarowanie środkami BFG ( z zastrzeżeniem uprawnień Rady)

 • składanie Radzie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności

 • składanie wniosków do Rady w sprawie zaciągania kredytu w NBP

 • wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych dla Rady

Rada i Zarząd wykonują swoje funkcje przy pomocy Biura funduszu, do którego należy:

 • zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi organów BFG

 • gromadzenie i analizowanie informacji

 • prowadzenie obsługi prawnej

 • prowadzenie spraw administracyjnych i personalnych BFG

 • prowadzenie gospodarki finansowej BFG

 • wydawanie biuletynu BFG

 Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie.

Podobne prace

Do góry