Ocena brak

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - SYSTEMY GWARANTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ BFG

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne w wysokości nie przekraczającej 0,4% sumy aktywów ważonych ryzykiem.

Wspólną cechą łączącą system obowiązkowy i dobrowolny jest gwarantowanie przez BFG środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki.

Wyróżniamy system obowiązkowy i dobrowolny!

Jest to pewien zespół norm prawno finansowych o charakterze publicznym regulujących zasady gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych BFG jako gwaranta wierzytelności objętych ustawowym systemem gwarantowania. Jego celem jest zapewnienie deponentom wypłaty do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowani w razie ich niedostępności. Niedostępność środków oznacza sytuację, w której środki gwarantowane są należne, ale nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku.

System ten opiera się na 2 konstrukcjach prawnych:

Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta, w związku z którą z dniem spełnienia warunków gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach określonych w ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

Podobne prace

Do góry