Ocena brak

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

BFG utworzono na mocy ustawy jako osobę prawną, której siedziba znajduje się w Warszawie.

Jest odrębnym, samodzielnym podmiotem prawa publicznego wykonującym zadania publiczne i wyposażonym w osobowość prawną. Nie jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ust. o finansach pub.

Posiada cywilnoprawną zdolność prawną i odpowiedni majątek jako materialną bazę realizowania działań publicznych.

Nie może być uznany za państwową osobę prawną, ponieważ ma odrębną od państwa samodzielną pozycję w sferze prawa pub.(opartą na ustawie).

Nie działa w interesie rządu(Skarbu Państwa)!!!!lecz na mocy ust. samodzielnie prowadzi własną politykę.

RM na uzgodniony wniosek Min. właściwego ds. instytucji finansowych i Prezesa BFG nadała BFG statut określający szczegółowo jego zadania, sposób organizacji oraz zasady gospodarki finansowej!!!!

Nadzór nad działalnością BFG sprawuje Min. właściwy ds. instytucji finansowych w oparciu o kryterium legalności i zgodności ze statutem.

Organami BFG są:

Osoby pełniące funkcje w organach Funduszu nie mogą pełnić funkcji w organach lub być pracownikami banków (zrzeszeń regionalnych).

Podobne prace

Do góry