Ocena brak

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ŚRODKI GWARANTOWANE

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

To środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych , wg stanu na dzień zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty wypłacane po śmierci wpłacającego z jego rachunków oszczędnościowych, o ile stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku- do wysokości określonej ustawą, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”.

Podmioty objęte tym systemem to:

  • banki krajowe

  • oddziały banków mających siedzibę w państwie nie będącym członkiem UE, wykonujące działalność na terytorium RP, o ile nie są uczestnikami systemu gwarantowania środków pieniężnych albo system gwarantowania, w którym uczestniczą nie zapewnia gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie.

Obowiązkowym systemem gwarantowania nie są objęte spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, bo nie są bankami w rozumieniu przepisów ust. pr. bankowe.

Świadczenie pieniężne nie może być wypłacone przed dniem spełnienia warunku gwarancji (ogłoszenie o upadłości banku), jednak nie później niż 3 miesiące po tym ogłoszeniu. Sąd może na wniosek zarządu BFG przedłużyć termin wypłaty środków gwarantowanych o następne 3 miesiące jednak nie więcej niż dwukrotnie.

Objęcie środków pieniężnych na rachunkach bankowych obowiązkowym systemem gwarantowania następuje:

  1)  w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - w dniu wejścia w życie ustawy,

  2)  w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych po dniu wejścia w życie ustawy - w dniu wpłaty na rachunek bankowy.

Liczenie środków gwarantowanych:

Np.

Ktoś ma w banku 1400zł. depozytu. Kwotę tę przelicza się na € biorąc pod uwagę średni kurs € na rynku polskim.

1400x 3,9 = 3590 €

kwota gwarantowana, która jest stała i niezmienna to 1000 €

3590 €-1000 €= 2590 €

z tej kwoty liczy się zawsze 90%

2590x 90%= 2331 €

do tej kwoty dodaje się gwarantowane 1000 € i wychodzi 3331 €- jest to kwota gwarantowana!!!!

Przelicza się ją na złotówki:

3331 € x 3,9= 12,790 zł.

powyżej kwoty 22,500 € nie wypłaca się kwoty gwarantowanej. Osobie takiej przysługuje roszczenie bezpośrednio do banku!!

Jeżeli mamy rachunek wspólny to każdy podmiot traktowany jest jako deponent, np. mąż i żona to osobne podmioty.

W przypadku wspólników spółki deponentem jest sama spółka!!!

Jeżeli mamy więcej niż 1 rachunek bankowy w tym samym banku, to i tak wypłacona nam zostanie tylko jedna suma gwarantowana. Ale jeśli mamy więcej niż 1 rachunek w różnych bankach, to dostaniemy sumę gwarantowaną z każdego banku!!!!

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się z upływem 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Podmiotem gwarancyjnym w szczególnych przypadkach może być ODDZIAŁ BANKU!!!!

Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych banki obowiązane są lokować w skarbowych papierach wartościowych i bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz zdeponować na wyodrębnionym dla każdego banku rachunku depozytowym w Narodowym Banku Polskim lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

2. Banki spółdzielcze, z wyjątkiem banków, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw, obowiązane są deponować aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych zrzeszenia regionalnego na wyodrębnionym rachunku we właściwych dla nich bankach regionalnych.

3. Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych nie mogą być przedmiotem zastawu ani być obciążane w jakikolwiek sposób.

4. Banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych obowiązane są przekazywać Zarządowi Funduszu, w terminie do 15 lipca i 31 grudnia każdego roku, informacje o sumie wkładów na rachunkach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych i wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych według stanu na dzień 20 czerwca i 20 grudnia każdego roku, według wzoru określonego przez Zarząd Funduszu.

 

1. Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne w wysokości nie przekraczającej 0,4% sumy aktywów ważonych ryzykiem.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 1, na kolejny rok określa i przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie później niż do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym opłata ma być wniesiona.

3. Podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązane są do wnoszenia opłaty, o której mowa w pkt 1, w terminach określonych przez Fundusz, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz pomocy jest:

  1)  przedstawienie Zarządowi Funduszu przez podmiot objęty systemem gwarantowania wyników przeprowadzonego badania audytorskiego, uznanego przez Zarząd Funduszu,

  2)  przedstawienie Zarządowi Funduszu przez podmiot objęty systemem gwarantowania pozytywnie zaopiniowanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego planu wykorzystania pomocy w celu uzdrowienia gospodarki banku lub połączenia z innym bankiem,

  3)  wykazanie, że wysokość wnioskowanych przez podmiot objęty systemem gwarantowania pożyczek, gwarancji lub poręczeń byłaby niższa aniżeli łączna maksymalna kwota z tytułu gwarancji w tym podmiocie liczona jako suma środków gwarantowanych na rachunkach deponentów banku, lub w bankach spółdzielczych będących członkami zrzeszenia regionalnego, a w przypadkach wniosku o udzielenie pomocy finansowej w celu połączenia z innym bankiem niższa aniżeli suma środków gwarantowanych na rachunkach deponentów w banku przejmowanym,

  4)  uprzednie wykorzystanie kapitału dotychczasowych właścicieli na pokrycie strat banku ubiegającego się o pomoc lub przejmowanego.

Syndyk masy upadłości obowiązany jest, w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunku gwarancji, ustalić na podstawie ksiąg banku i przedstawić w formie pisemnej Funduszowi:

  1)  listę deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot środków gwarantowanych,

  2)  kwotę płynnych środków banku, wchodzących w skład masy upadłości,

  3)  wysokość utworzonego przez ten bank funduszu ochrony środków gwarantowanych.

  4)  Wysokość podatków związanych w wypłatą wynagrodzeń pracownikom upadłego banku i wysokość bieżących wydatków związanych z kosztami postępowania upadłościowego.

Zarząd Funduszu po otrzymaniu listy, nie później niż w ciągu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomości oraz przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania uchwałę o przekazaniu syndykowi kwot na wypłatę środków gwarantowanych.

W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do podanej przez syndyka lub zarządcę masy upadłości wysokości wydatków, zarząd BFG zwraca się do sędziego – komisarza o zatwierdzenie wydatków w trybie art. 168 ust. prawo upadłościowe i naprawcze, co nie wstrzymuje powzięcia przez zarząd BFG uchwały o przekazaniu kwot na wypłatę środków gwarantowanych.

Jeżeli zarząd stwierdził, że lista deponentów nie odpowiada warunkom określonym w usta., odmawia jej przyjęcia i zwraca ją syndykowi lub zarządcy masy upadłości, o czym niezwłocznie powiadamia sędziego- komisarza. Syndyk lub zarządca masy upadłości jest obowiązany do usunięcia braków wskazanych przez zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Uchwała Funduszu o przekazaniu o przekazaniu kwot na wypłatę środków gwarantowanych obejmuje:

  1)  kwotę środków przekazywaną syndykowi na wypłatę środków gwarantowanych, stanowiącą różnicę sumy środków gwarantowanych i środków płynnych banku, pomniejszonych o bieżące wydatki związane z kosztami postępowania upadłościowego oraz wypłatą wynagrodzeń pracowników upadłego banku, znajdujących się w dyspozycji syndyka,

  2)  udział w kwocie, o której mowa w pkt 1, poszczególnych podmiotów objętych systemem gwarantowania proporcjonalnie do wysokości utworzonego funduszu ochrony środków gwarantowanych w danym podmiocie, z tym zastrzeżeniem, że fundusz ochrony środków gwarantowanych banku w stanie upadłości uwzględnia się w tej kwocie w całości,

  3)  szczegółowe zasady dokonywania przez syndyka masy upadłości wypłat środków gwarantowanych,

  4)  wysokość wpłat dokonywanych przez podmioty objęte systemem gwarantowania na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim.

Środki na wypłatę depozytów, przekazane na podstawie uchwały Zarządu Funduszu syndykowi masy upadłości, nie wchodzą do masy upadłości i nie mogą być wykorzystane przez syndyka na żaden inny cel niż wypłata środków gwarantowanych.

 Na Fundusz przechodzą, z mocy prawa, wierzytelności przysługujące deponentowi w stosunku do masy upadłości, w wysokości kwot wypłaconych z tytułu gwarantowania środków pieniężnych.

  1. Kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upadłości przekazywane są w pierwszej kolejności na spłatę kredytu, oraz uzupełnienie środków Funduszu,

  2. Pozostałe kwoty Fundusz obowiązany jest rozdzielić pomiędzy podmioty objęte systemem gwarantowania, proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez nie w związku z zaspokajaniem roszczeń deponentów.

Po zakończeniu wypłat syndyk lub zarządca masy upadłości dokonuje rozliczenia wypłaconych kwot i sporządza sprawozdanie, które przekazuje do BFG w terminie 21 dni od dnia zakończenia wypłat. W tym samym terminie zwraca do BFG kwoty niewypłacone deponentom oraz odsetki naliczone od kwoty przekazanej przez ten fundusz na wypłatę srodków gwarantowanych przez bank prowadzący rachunek, na który wpłacono tę kwotę.

Źródłami finansowania Funduszu są:

  1)  obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez podmioty objęte systemem gwarantowania,

  2)  kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwarantowanych, pochodzące z wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim,

  3)  dochody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z oprocentowania papierów wartościowych,

  4)  środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

  5)  środki z dotacji udzielonych, na wniosek Funduszu, z budżetu państwa, na zasadach określonych w prawie budżetowym,

  6)  środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski na uzgodnionych z Funduszem warunkach,

  7)  inne dochody.

Środki Funduszu przeznacza się na:

  1)  finansowanie zadań Funduszu związanych z gwarantowaniem środków pieniężnych,

  2)  finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objętym systemem gwarantowania pomocy, przy czym pomoc ta może być udzielana jedynie ze środków, o których mowa wyżej (pkt.4, 5, 6)pomniejszonych o kwoty wydatków,

Fundusz może nabywać jedynie skarbowe papiery wartościowe oraz bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego.

   Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bieżącym Funduszu w Narodowym Banku Polskim lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Fundusz może w szczególności udzielać podmiotom objętym systemem gwarantowania pożyczek, gwarancji lub poręczeń na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki.

1.Narodowy Bank Polski, na wniosek Zarządu Funduszu, przekazuje Funduszowi posiadane informacje o sytuacji podmiotów objętych systemem gwarantowania, które wystąpiły do Funduszu z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej, w zakresie niezbędnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu w celu uzdrowienia gospodarki banku lub połączenia z innym bankiem.

2. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi roczne bilanse banków objętych systemem gwarantowania środków pieniężnych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania oraz kwartalną analizę funkcjonowania sektora bankowego.

3. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu objętego systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego działaniach na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe, w razie powzięcia wiadomości, iż w banku powstała strata, groźba jej wystąpienia lub powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności banku.

4. Funduszowi przysługuje prawo uzyskiwania informacji mających wpływ na realizację jego zadań, posiadanych przez Narodowy Bank Polski, Ministra Finansów i Najwyższą Izbę Kontroli.

UMOWNY SYSTEM GWARANTOWANIA ŚRODKÓW:

Podmioty objęte systemem gwarantowania mogą w ramach ustawowego systemu gwarantowania środków pieniężnych zobowiązać się do rozszerzenia obowiązku gwarancji środków pieniężnych ponad minimum określone w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych.

Środki objęte umownym systemem gwarantowania przekazywane są na zaspokajanie roszczeń deponentów po wykorzystaniu środków obowiązkowego systemu gwarantowania.

Ma charakter wtórny.

Umowa o tworzeniu takiego funduszu powinna określać:

  • uczestników funduszu

  • zasady przystępowania i występowania z funduszu

  • zasady wykorzystywania środków ochrony wkładów i lokat bankowych.

Umowa o powołaniu umownego funduszu gwarantowania środków pieniężnych może stanowić o objęciu ochroną także środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych innych niż imienne.

Do swojej ważności umowa taka wymaga zatwierdzenia przez Radę BFG.

Podobne prace

Do góry