Ocena brak

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - RADA BFG

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

W jej skład wchodzą:

 • przewodniczący oraz 9 członków posiadających odpowiednie wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe

 • przewodniczącego Rady BFG powołuje i odwołuje Prezes RM na uzgodniony wniosek Min. właściwego ds. instytucji finansowych i Prezesa NBP, po zaopiniowaniu przez właściwą komisję sejmową.

 • Członków Rady powołuje i odwołuje:

  1. min. właściwy ds. instytucji finansowych- trzech

  2. Prezes NBP- trzech

  3. Związek Banków Polskich- trzech

Kadencja Rady trwa 4 lata. Podstawowym zadaniem tego organu jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością BFG, a ponadto:

 • wykonywanie nadzoru nad działalnością zarządu BFG

 • uchwalanie planów działalności i planu finansowego BFG

 • przedkładanie RM sprawozdania z działalności BFG za rok poprzedni

 • zatwierdzanie wniosków zarządu BFG w sprawie zaciągania kredytu w NBP

 • określanie na wniosek zarządu BFG wysokości stawek obowiązkowej opłaty rocznej oraz funduszu ochrony środków gwarantowanych

 • określanie zasad i form udzielania zwrotnej pomocy finansowej podmiotom objętym systemem gwarantowania

 • określanie zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu środków należnych BFG z tytułu udzielania pomocy zwrotnej

 • ustalanie wynagrodzeń członków zarządu

 • reprezentowanie BFG w jego stosunkach prawnych z członkami zarządu w szczególności powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków zarządu

 • uchwalanie regulaminu określającego organizację pracy oraz zasady i tryb działania zarządu.

 • Uchwalanie zaleceń dla zarządu, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przez zarząd jego zadań

 • Zawieszanie wykonania albo uchylenie uchwały zarządu sprzecznej z prawem lub uchwałą Rady BFG

 • Zawieszenie w czynnościach członków zarządu

Rada podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej 7 osób wchodzących w skład Rady. W przypadku równego rozkładu głosów w głosowaniu decyduje głos przewodniczącego Rady.

Podobne prace

Do góry