Ocena brak

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - DEPONENT

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną i środki pieniężne na rachunku bankowym, a także szkolna kasa oszczędności lub pracownicza kasa zapomogowo- pożyczkowa, podmioty będące stroną umowy innego rachunku bankowego, a także osoba uprawniona do żądania od banku wypłaty środków z wkładów oszczędnościowych po śmierci posiadacza tych wkładów.

W tym pojęciu mieszczą się też JST, które swoje dochody gromadzą na rachunkach w banku.

Deponentami nie są:

a)    Skarb Państwa,

b)    banki oraz spółki wykonujące czynności bankowe

c)    podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych

d)    podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej

e)    akcjonariusze banku posiadający w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pakiet akcji uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi

f)    członkowie zarządu, rady (rady nadzorczej) banku w stanie upadłości oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów departamentów oraz funkcje równorzędne, jak również dyrektorzy oddziałów banku w stanie upadłości,

Podobne prace

Do góry