Ocena brak

Bank uniwersalny

Autor /Tara Dodano /07.04.2011

 

Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut. Dochodem banku jest różnica między wpływami z odsetek od udzielanych kredytów i pobieranych prowizji i opłat za wykonywane usługi a odsetkami płaconymi depozytariuszom.

Zadaniem banku jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów).

W oparciu o Prawo Bankowe z 1997 roku do czynności bankowych banku uniwersalnego zaliczamy:

 

Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

Prowadzenie innych rachunków bankowych,

Udzielanie kredytów,

Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,

Emitowanie bankowych papierów wartościowych,

Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

Wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego

Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach

 

Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywanie przez banki:

Udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,

Operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,

Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

Terminowe operacje finansowe,

Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,

Udzielanie i potwierdzanie poręczeń,

Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych

Pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.

 

Poza wymienionymi czynnościami banki uniwersalne mogą:

 

Obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

Zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,

Dokonywać obrotu papierami wartościowymi,

Dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż trzy lata od daty nabycia,

Nabywać i zbywać nieruchomości,

Świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,

Świadczyć inne usługi finansowe,

Wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.

Głównym założeniem banku uniwersalnego jest prowadzenie rachunków ROR, przeprowadzanie operacji finansowych i udzielanie kredytów szerokiej gamie klientów.

Podobne prace

Do góry