Ocena brak

Bank centralny. Polityka monetarna

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Bank centralny - jest naczelnym bankiem w całym systemie bankowym. Jest on najczęściej bankiem państwowym i w swojej działalności realizuje politykę gospodarczą państwa jako całości. W gospodarce spełnia pięć podstawowych funkcji:

Emitowanie banknotów – z tego względu jest nazywany bankiem emisyjnym. Emitując pieniądz gotówkowy - ma w tym względzie wyłączność – reguluje ilość pieniądza w obiegu rynkowym.

Pełni rolę banku banków – wpływa na działalność wszystkich banków w kraju. Oznacza to, że prowadzi on rachunki innych banków i udziela im pożyczek. Prowadzi obsługę skarbu państwa - która polega na prowadzeniu rachunków rządowych i przeprowadzaniu w imieniu rządu operacji finansowych w kraju i za granicą, a także na udzielaniu rządowi pożyczek, oczywiście na określonych warunkach.

Pełni rolę centrum walutowego kraju – z tego względu decyduje on o zapasach złota i walut zagranicznych, czyli pieniędzy innych krajów, a ponadto przeprowadza operacje interwencyjne w obronie kursu waluty krajowej.Bank centralny określa warunki funkcjonowania rynków finansowych, czyli wpływa na podaż funduszy kredytowych i popyt na nie. Inaczej mówiąc, bank centralny wpływa na ceny i rozmiary kredytów, a określa to wielkość podaży pieniądza. W ten sposób bank dąży do takiego ustawienia gospodarki, aby osiągnęła produkcje przy pełnym zatrudnieniu czynników wytwórczych i bez inflacji. Polityka monetarna i jej narzędzia:

Operacje otwartego rynku – polegają na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych bankom i szerokiej publiczności. Kupując na otwartym rynku papiery wartościowe bank centralny przyczynia się do zwiększenia rezerw w bankach i ilości pieniądza w obiegu. Prowadzi to do wzrostu podaży pieniądza, obniżając jednocześnie stopę procentową. Sprzedaż na otwartym rynku prowadzi do przeciwnych rezultatów.

Wyznaczenie stopy rezerw obowiązkowych – wyznaczenie tej stopy wyznacza jednocześnie wielkość kredytów udzielanych przez banki. Jeżeli stopa rezerw rośnie, to większa część depozytów musi pozostawać w skarbcu jako rezerwa obowiązkowa.

Obniżenie stopy rezerw obowiązkowych zwiększa ilość kredytów udzielanych przez banki, co sprawia, że podaż pieniądza w gospodarce rośnie.

Określenie stopy redyskontowej – ceną za kredyty zaciągane w banku centralnym jest stopa procentowa, nosząca nazwę stopy redyskontowej. Niższa stopa umożliwia łatwiejsze zaciąganie kredytów przez banki, zwiększa to ilość zaciąganych kredytów.

Podobne prace

Do góry