Ocena brak

BAŁKANY - działania wojenne 1944 r.

Autor /bolek Dodano /21.02.2011

W sierpniu 1944 r. armie 2 i 3 Fron­tu Ukraińskiego rozbiły wojska nie-miecko-rumuńskie na terenie Moł­dawii i Besarabii (operacja *jas-sokiszyniowska). W tej sytuacji 23 sierpnia król Rumunii Michał zdecydował się uwięzić dyktatora marsz , łona *Antonescu i powołał nowy rząd. Niemcy w odpowiedzi podjęl i próbę interwencji, która przerodziła się w ciężkie walki z wojskami rumuńskimi, zwłaszcza w Bukareszcie.

Tymczasem wojska radzieckie, kierując się na południo­wy zachód, przeszły 30 sierpnia przez rejon pól naftowych Ploesti i dzień później, wbrew stanowisku rządu rumuńskiego, wkroczyły do Bukaresztu. W ciągu następnego tygodnia dotarły do granicy z Jugo­sławią w rejonie Turnu-Severin, a 8 września wkroczyły do Bułgarii, rozpoczynając okupację tego kraju. Na północ od Dunaju 2 Front Ukra­iński skierował się w stronę Wiel­kiej Niziny Węgierskiej, rozpoczy­nając marsz na Budapeszt, ale wobec silnego oporu wojsk nie­mieckich i węgierskich oraz fatalnej pogody zatrzymał się na przedmie­ściach stolicy Węgier. W tym czasie 3 Front Ukraiński, po sforsowaniu Dunaju na południe od Budapesztu, dotarł do jeziora Balaton. W Jugo­sławi i 3 Front Ukraiński i wojska gen. Josipa Broz-Tito złamały opór garnizonu niemieckiego w Belgra­dzie i 20 października 1944r. zmusi­ły go do opuszczenia miasta.

Tymczasem na południu wojska nie­mieckie ewakuowały się z Grecji, gdzie wylądowały oddziały brytyj­skie (w kraju rozpoczęła się walka z komunistyczną ELAS); następnie opuściły Macedonię i Albanię. W wyniku operacji 1944 r. Niemcy (Grupy Armii „E" i „F") zostali usu­nięci niemal z całych Bałkanów i w tej części Europy rozpoczęło się panowanie radzieckie (z wyjątkiem Grecj i i, w pewnym stopniu, Jugo­sławii), potwierdzone postanowie­niami alianckich konferencji 1945 r.

Podobne prace

Do góry