Ocena brak

BADANIE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Konieczność b.s.k.w. została narzucona po raz pierwszy przez ustawę o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz przez ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Obowiązek ten został utrzymany w ustawie o rachunkowości.

Biegły rewident, dokonujący badania sprawozdań finansowych, zapoznaje się najpierw z systemem rachunkowości i związanym z nim systemem kontroli wewnętrznej oraz dokonuje ich oceny. Zadanie to wykonuje w dwóch fazach: 1) poznanie systemu kontroli wewnętrznej i ocena wstępna; 2) sprawdzenie wybranego systemu kontroli wewnętrznej.

Źródłem wiedzy o systemie kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej jest jego dokumentacja. W jej skład wchodzą schemat organizacyjny, instrukcje, opisy zadań, plan kont, schemat obiegu dokumentów, a w środowisku informatycznym także dokumentacja systemów użytkowych zawierająca opis stosowanych w nich kontroli wewnętrznych. Uzupełnieniem wiedzy uzyskanej na podstawie dokumentacji mogą być wywiady z personelem na różnych poziomach struktury organizacyjnej lub obserwacja wykonywanych przez nich czynności. Biegły rewident może także wykorzystać w odniesieniu do kilku operacji gospodarczych metodę śledzenia, tzn. sprawdzenia przebiegu związanych z nimi informacji w całym systemie rachunkowości - nie są przy tym istotne kwoty operacji, lecz wykonywane kontrole wewnętrzne. W celu ułatwienia pracy biegłym rewidentom opracowuje się kwestionariusze, którymi mogą się oni posługiwać dla poznania i b.s.k.w. Zawierają one listę pytań, które są pomocne przy dokonywaniu oceny tego systemu.

Wybrane kontrole są poddawane sprawdzeniu za pomocą procedur badania zgodności. Celem wykonywania procedur badania zgodności jest uzyskanie przez biegłego rewidenta rozsądnej pewności, że kontrole wewnętrzne, na których można polegać, funkcjonują rzeczywiście, co zwiększa zaufanie do informacji pochodzących z systemu rachunkowości.

W wyniku przeprowadzenia testów zgodności biegły rewident uzyskuje odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy założone procedury kontrolne były w rzeczywistości wykonywane; 2) w jaki sposób były wykonywane; 3) kto je wykonywał. Badanie zgodności pozwala na stwierdzenie, czy system kontroli wewnętrznej działa zgodnie z jego projektem. Dokumentacja badania zgodności stanowi podstawę decyzji dotyczących zakresu procedur badania wiarygodności (badanie podstawowe). Jeżeli uzyskane wyniki są pozytywne, biegły rewident może ograniczyć zakres badań podstawowych (np. zmniejszając wielkość prób do badania). W przypadku gdy kontrole nie działają właściwie, a więc gdy testy zgodności dały negatywne rezultaty, biegły rewident musi uzyskać dostateczne dowody na to, że w sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły istotne błędy, w związku z czym powinien znacznie rozszerzyć zakres badań podstawowych.

B.s.k.w. w środowisku informatycznym odbywa się na poziomach: jednostki gospodarczej (badanie kontroli ogólnych odnoszących się do wszystkich systemów użytkowych eksploatowanych w jednostce); systemu użytkowego (badanie kontroli wewnętrznych związanych z określonym systemem użytkowym).

Do b.s.k.w. w środowisku informatycznym można stosować zarówno techniki manualne, jak i komputerowe. Zgodność założonych procedur kontrolnych z rzeczywiście działającymi można stwierdzić przez: 1) badanie dokumentacji potwierdzającej dokonanie kontroli; 2) obserwowanie wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników jednostki; 3) śledzenie dla reprezentatywnych operacji gospodarczych obiegu związanych z nimi informacji; 4) stosowanie różnorodnych technik komputerowych opartych na wykorzystaniu danych testowych; 5) badanie logiki działań programu.

Uzyskane dowody z b.s.k.w. pozwalają biegłemu rewidentowi sformułować ocenę, którą zamieszcza w opinii z badania. Nieprawidłowości dostrzeżone w systemie kontroli wewnętrznej biegły rewident przekazuje w specjalnym piśmie do zarządu jednostki gospodarczej.

Podobne prace

Do góry