Ocena brak

Badanie ortopedyczne

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Badanie ortopedyczne oprócz ustalenia rozpoznania ma na celu poznanie roz­miarów i nasilenia odchyleń chorobowych, dynamiki i okresu rozwojowego choroby, patogenezy, a również mechanizmów powstawania i nasilania się zniekształceń i dysfunkcji oraz związku przyczynowego między czynnikami uszkadzającymi a następstwami (uraz, niefizjologiczny rodzaj pracy, wymaga­nia stawiane narządowi ruchu przez pracę, nieprawidłowe stosunki stawowe itp.)- Dane te służą za podstawę wyboru metod, sposobów i taktyki leczenia.
Z tych względów w odróżnieniu od innych specjalności w ortopedii zwraca się szczególną uwagę na:
— wiek i okres rozwojowy badanego,
— zawód, rodzaj i sposób wykonywania pracy oraz środowisko (wieś, mia­sto),
— w wywiadach kładzie się nacisk na główną przyczynę zgłoszenia się do lekarza i na główne skargi, choć nie zawsze odpowiadają one zmianom naj­większym lub podstawowym. Ważne znaczenie ma uwarunkowanie genetycz­ne choroby, jej chronologiczny rozwój, przebieg i wyniki leczenia.
Badanie ogólne przeprowadza się pod kątem widzenia wydolności narządów wewnętrznych, zwłaszcza oddychania i krążenia. Wydolność ta odgrywa de­cydującą rolę w ustalaniu przeciwwskazań do leczenia operacyjnego, rozleg­łości zabiegu i intensywności usprawniania.
Badanie ortopedyczne odnosi się do stanu ortopedycznego: 1) ogólnego, 2) odcinkowego, 3) miejscowego.

Podobne prace

Do góry