Ocena brak

Badanie odwołania pod względem formalnym

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Jest to pierwsza faza postępowania odwoławczego.

Od decyzji wydanej w I instancji, stronie służy odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Od decyzji wydanej w I instancji przez Ministra lub SKO nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia ( ogłoszenia) decyzji stronie, i ile przepisy szczególne nie przewidują innego terminu.

Podobne prace

Do góry