Ocena brak

Badania środków transportu oraz ich dopuszczenie do ruchu

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Kluczowym elementem dla firmy transportowej są środki transportu gotowe do realizacji zcwierzonych im zadań przewozowych. W związku z tym, że najczęściej wykorzystywaną :=łęzią transportu w przewozach towarów i/lub osób są środki transportu samochodowego, 'lezmiernie ważne jest utrzymanie ich stanu technicznego na wysokim poziomie.

Hf związku z tym wykonywane są badania mające na celu zweryfikowanie wybranych cech mściwości pojazdów.

Zacznijmy zatem od omówienia badań homologacyjnych, które w rezultacie pozwa-=;ą odpowiedzieć na pytanie, czy dany pojazd może być w ogóle wykorzystywany do transze :tu towarów lub osób. W wyniku przeprowadzenia tych badań następuje sprawdzenie Dojazdu, a szczególnie wymagań związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

zmagania te są regulowane przez specjalne przepisy, np. dotyczące maksymalnych doz _szczalnych wymiarów pojazdów czy norm emisji spalin opracowywanych przez Komisję E-'opejską. W przypadku pozytywnego przejścia badań pojazd uzyskuje tzw. świadectwo -omologacji, które uprawnia do użytkowania danego pojazdu na terenie kraju, w którym izowiązują przepisy i normy uwzględnione podczas badań1.

Badania homologacyjne prowadzone są według ściśle określonych reguł, zawartych

*    Drzepisach. W Polsce badanie te reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu

*    sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep, które bazuje na : zarządzeniach Komisji Europejskiej. Zgodnie z zapisami w obowiązujących przepisach dla

rerzeb homologacji, na podstawie międzynarodowej klasyfikacji, rozróżnia się następujące zzegorie pojazdów:

—    kategoria M: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, w tym:

•    kategoria Ml: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,

•    kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę nieprzekra-czającą 5 ton,

•    kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę przekraczającą 5 ton;

-    kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:

» kategoria NI: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony,

   kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę przekraczającą 3,5 tony, ale nieprzekraczającą 12 ton, ^

•    kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę przekraczającą 12 ton;

—    kategoria O: przyczepy i naczepy, w tym:

o kategoria Ol: przyczepy o maksymalnej masie nieprzekraczającej 0,75 tony,

•    kategoria 02: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 0,75 tony, ale nieprzekraczającej 3,5 tony,

•    kategoria 03: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 10 ton,

•    kategoria 04: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 10 ton.

Kolejnym typem badań, prowadzonych już na etapie użytkowania pojazdu w firmie, są badania techniczne, Również te badania są regulowane specjalnymi przepisami. W Polsce jest to prawo o ruchu drogowym, które określa, że badaniom technicznym podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów i ma na celu sprawdzenie cech identyfikacyjnych pojazdu, sprawdzenie pojazdu pod względem bezpieczeństwa użytkowania zarówno dla osób nim jadących, jak i innych uczestników mchu, ochrony środowiska oraz ich obowiązkowego wyposażenia. Podczas badania technicznego pojazdu kierowca musi posiadać dowód rejestracyjny. W wyniku przeprowadzonego badania sprawny pojazd uzyskuje wpis do dowodu rejestracyjnego potwierdzający przeprowadzenie badania. Natomiast w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości pojazd zostaje skierowany do naprawy bądź regulacji.

Osoba odpowiedzialna za organizację procesów transportowych w firmie powinna także wiedzieć, jakie oraz jak często należy wykonywać badania techniczne pojazdów. Pamiętajmy, że pojazd bez ważnych badań technicznych nie może poruszać się po drogach, a tym samym realizować powierzonych mu zadań. Szczególnie istotne są okresowe badania techniczne pojazdów. Zakres standardowego badania technicznego pojazdu obejmuje sprawdzenie i ocenę2 prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska. Bada się takie elementy jak:

• zgodność faktycznych danych pojazdu z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym,

• stan zużycia opon, e prawidłowość działania oświetlenia, s skuteczność działania hamulców,

•    działanie urządzeń sygnalizacyjnych,

• układ kierowniczy,

•    stan techniczny zawieszenia,

•    stan techniczny nadwozia oraz podwozia,

•    emisję spalin.

Głównym ceiem stosowania tachografów jest wymuszenie przepisów o czasie pracy kierowców (AETR) mających na celu ograniczenie łącznej liczby godzin pracy kierowców, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. W związku z tym tachografy muszą mierzyć takie parametry jak:

—    odległość przebytą przez pojazd,

—    prędkość pojazdu,

—    czas prowadzenia,

—    inne czasy pracy i czasy dyspozycyjności,

—    przerwy od pracy i dzienne czasy odpoczynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tachografy muszą być wyposażone między innymi pojazdy:

—    do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 3,5 t,

— do przewozu osób, które przeznaczone są do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

Czy wiesz, ie ...

Komisja Europejska stawia coraz większe wymagania producentom nowych pojazdów, które muszą uzyskać homologację przed wprowadzeniem ich na tynek. Szczególne wymagania dotyczą norm emisji spalin, zgodnie z którymi od 1 października 2009 r. wszystkie nowe pojazdy będą musiały mieć zredukowaną emisję szkodliwych substancji o 30% dla tlenków azotu i 80% dla cząstek stałych w stosunku do norm obowiązujących od roku 2006.

Badania homologacyjne weryfikują, czy dany pojazd może być w ogóle wykorzystywany do transportu towarów lub osób.

Badanie techniczne mają na celu sprawdzenie cech identyfikacyjnych pojazdu, weryfikację bezpieczeństwa użytkowania zarówno dla osób nim jadących, jak i innych uczestników ruchu, ochrony środowiska oraz ich obowiązkowego wyposażenia.

Podsumowanie

Większość przewozów towarów oraz osób w Europie wykonywana jest przy pomocy środków transportu samochodowego. Zatem niezwykle istotne jest, by przewozy te organizowane były przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć, organizacja procesów transportowych, a dokładnie kwestie związane ze środkami transportu, są regulowane bardzo precyzyjnymi przepisami dotyczącymi niezbędnego wyposażenia pojazdów czy koniecznych badań technicznych.

Podobne prace

Do góry