Ocena brak

Badania marketingowe

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Powinny pomagać znajdować prawidłowe odpowiedzi na wiele istotnych pytań, m.in.:

  1. co i ile produkować?

  2. na jakim rynku lokować produkcję?

  3. jak reagować będą konkurenci?

  4. jak wybrać najkorzystniejszy kanał dystrybucji?

Sposób zorganizowania badań marketingowych w przedsiębiorstwie jest za-leżny od wielu czynników: wielkości firmy, rodzaju i struktury produkcji, sposo-bu prowadzenia działalności na rynku, organizacji firmy i kwalifikacji osób zajmu-jących się działalnością badawczą.

W jednostkach małych (sklep, ciastkarnia, zakładgastronomiczny, mały zakład wytwórczy) badaniem takim praktycznie zajmujesię właściciel lub osoba kierująca. W przedsiębiorstwach średnich badania możeprowadzić jedna osoba posiadająca w tym zakresie dostateczne kwalifikacje, usy-tuowana w komórce marketingowej (najlepiej). Możliwe są też niewielkie badaniawłasne. Głównym zadaniem będzie systematyczne zbieranie i gromadzenie informacji zewnętrznych, które po konfrontacji z danymi pochodzącymi z przedsiębiorstwa będą poddane ocenie i przekazywane kierownictwu firmy.

W przedsiębiorstwach dużych, w których strukturze istnieje pion marketingu, komórka ba-dań marketingowych może funkcjonować samodzielnie obok komórki planowa-nia marketingowego i komórki reklamy lub może być elementem składowym jed-nej z nich.

W syntetycznym ujęciu do zadań komórki badania rynku (marketingowej) po-winno należeć:

  1. organizowanie i bieżące prowadzenie podsystemu informacji rynkowej,

  2. organizowanie dopływu informacji o elementach i uczestnikach rynku, naktórym przedsiębiorstwo prowadzi działalność lub zamierza działalność rozpocząć:

  • czynniki determinujące popyt, ich poziom i tendencje zmian,

  • wielkość i struktura podaży,

  • uczestnicy rynku po stronie popytu (finalni nabywcy, pośrednicy),

  • uczestnicy rynku po stronie podaży (dostawcy surowców i innych środ-ków produkcji, konkurenci),

3.zbieranie, gromadzenie i przekazywanie zainteresowanym komórkom regu-lacji formalno-prawnych sfery rynku krajowego i rynków zagranicznych,

4.analiza tendencji zmian w popycie i podaży produktów, które są przedmio-tem działalności przedsiębiorstwa,

5.organizowanie badań własnych efektywności kanałów dystrybucji, jakościproduktów w ocenie klientów, skuteczności stosowanych środków pro-mocji, reakcji konsumentów na zmiany cen itp.,

6.współpraca z ośrodkiem komputerowym lub organizowanie we własnymzakresie przetwarzania informacji na użytek wspomagania decyzji,

7.opracowanie prognoz krótkoterminowych (w niektórych przypadkach i długookresowych).

Badania rynku (marketingowe) są częścią systemu informacji marketingoweji od ich jakości i sprawności zależą efekty całego systemu.

Podobne prace

Do góry