Ocena brak

Badania lekarskie

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Poddanie kandydata badaniom lekarskim ma na celu ustalenie, czy posiada on zdolność fizyczną i psychiczną do pracy na danym stanowisku. Ponadto ich celem jest ochrona innych pracowników przed chorobami zakaźnymi oraz ochrona organizacji przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi.

Problem badań lekarskich został dostrzeżony przez ustawodawcę jako istotny. Kodeks pracy nakłada na kandydata obowiązek poddania się wstępnym badaniom lekarskim, a na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów tych badań oraz obowiązek przechowywania orzeczeń wydanych na ich podstawie. Wagę tego zagadnienia podkreślił ustawodawca także w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Ustawą tą utworzono służbę medycyny pracy, która współdziałając z pracodawcą wykonuje w odniesieniu do pracowników m.in. zadania z zakresu:

  • ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie;

  • sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez wykonywanie wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy oraz przez wykonywanie orzecznictwa do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie;

  • prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji zdrowotnej;

  • inicjowania działań pracodawcy na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji;

  • prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników.

Mocą tej ustawy pracodawca został zobowiązany do zawarcia z jednostką służby medycyny pracy umowy, na podstawie której jednostka ta będzie wykonywała swoje zadania w odniesieniu do pracowników danego pracodawcy. Badania lekarskie nie mogą stanowić podstawy do dyskryminacji np. ze względu na ciążę.

Podobne prace

Do góry