Ocena brak

Badania ankietowe i ich wartość naukowa

Autor /jolka Dodano /26.05.2014

Badania ankietowe —jak wiemy — polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemnie, tj. za pośrednictwem drukowanego zestawu, zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten sposób badania mają na ogół charakter anonimowy. Pewien wyjątek w tym stanowią rzadko stosowane badania za pomocą ankiety jawnej. Dzięki zaprogramowanej w większości badań ankietowych pewnej anonimowości wypowiedzi respondentów można z pewnością liczyć na dużą otwartość i szczerość. Nadają się one więc szczególnie do badań nad zagadnieniami wymagającymi osobistych wynurzeń respondentów i dotyczącymi spraw drażliwych czy wręcz intymnych.

W każdym razie badania ankietowe, czyli techniki sondażu, o których tu mowa, znaj dują często zastosowanie w badaniach pedagogicznych. Ale niestety nie wszystkie prace naukowo-badawcze, oparte na tego rodzaju badaniach, odznaczają się wysokim poziomem warsztatu badawczego. Wiele z nich przedstawia mierną wartość naukową. O niektórych zaś trudno orzec, czy są to prace poprawne z metodologicznego punktu widzenia, ponieważ nie zamieszcza się w nich zastosowanych w badaniach kwestionariuszy ankiet. Tłumaczy się to niejednokrotnie bądź to dużą objętością lub narzuconymi przez wydawcę ograniczeniami co do objętości wydawanego opracowania. W ten sposób autorzy dają dowód braku wystarczającej świadomości metodologicznej. Postępowanie takie może bowiem sugerować, iż rzekomo każde badania ankietowe — zdaniem tych autorów — stanowi wiarygodne źródło informacji, tzn. zawsze spełnia niejako stawiane mu wymagania metodologiczne. O tym, że tak nie jest dowodzi cały szereg badań opartych na pochopnie i bezkrytycznie stosowanych ankietach.

Z drugiej strony nie sposób nie dostrzegać również metodologicznie poprawnych badań ankietowych „posiadających —jak pisze S. Nowak (1965a, s. 288) zasadnicze znaczenie dla rozwoju wiedzy teoretycznej i diagnostyczno-opisowej w naukach społecznych”,-w tym także na gruncie pedagogiki.

 

Podobne prace

Do góry