Ocena brak

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Utworzony został w 1955 roku, a w 1977 roku włączony do sieci Rezerwatów Biosfery, programem UNESCO MaB.

Położenie geograficzne: Najwyższa góra Beskidu Zachodniego położona pomiędzy przełęczą Lipnicką, a Jałowiecką.

Powierzchnia: 3391,55 ha.

Poprzez Park Narodowy chroniony jest fragment masywu Babiej Góry, z najwyższą kulminacją - Diablakiem /1725m/.

Chroni górnoreglową świerczynę o charakterze pierwotnym, a w reglu dolnym cenne fragmenty Puszczy Karpackiej.

Prezentuje jedyne w Beskidach Zachodnich piętro alpejskie oraz ciekawy, mozaikowy układ roślin w piętrze kosodrzewiny. Granice pięter roślinnych są tu obniżone w stosunku do analogicznych w Tatrach, o 100 - 200m. Wynika to, między innymi z mniejszego obszaru, mniejszej wysokości oraz odosobnienia masywu. W reglu dolnym (700 - 1150m n.p.m.) dominuje zespół Dentario glandulosae-Fagetum, w trzech podzespołach, uwarunkowanych zmiennymi warunkami siedliskowymi. Z ciekawszych zespołów należy wymienić tu również niewielkie płaty Gladiolo-Agrostietum, Caltho-Alnetum, a przede wszystkim Abieti-Piceetum montanum oraz Galio-Abietetum. W strefie przejściowej pomiędzy reglami występują płaty Sorbo-Aceretum carpaticum. Regiel górny (1150-1390) obejmuje Piceetum excelsae carpaticum. Piętro kosodrzewiny (do 1650) - Pinetum mughi carpaticum.

Jednym z najbardziej efektownych elementów przyrody babiogórskiej są zespoły ziołorośli: Adenostyletum alliariae (z Adenostyles alliariae, Mulgedium alpinum i Doronicum austriacum), Aconitetum firmi, Petasitetum glabrati. W zespołach traworośli z ciekawszych wymienić należy Calamagrostietum villosae oraz Deschampsio-Luzuletum. Jednym z najciekawszych i charakterystycznych zespołów roślinnych Babiej Góry - jest zespół kostrzewy pstrej - Versicoloretum babiogorense. Murawy wysokogórskie dominują w piętrze alpejskim (1650-1725m n.p.m.).

Badania florystyczne masywu Babiej Góry prowadzone były od początku XIX wieku i wykazały na tym stosunkowo niewielkim obszarze, obecność ponad 700 gatunków roślin naczyniowych, ok. 200 gatunków mchów, ponad 100 gatunków wątrobowców, ponad 800 gatunków grzybów i 118 gatunków glonów. 70 gatunków roślin - to gatunki wysokogórskie.

Dwa gatunki - Laserpitium archangelica (symbol Parku) oraz Cerastium alpinum mają tu jedyne w Polsce stanowiska. Bardzo rzadka jest Tozzia alpina. Symphytum cordatum - gatunek wschodniokarpacki, ma tu najdalej ku zachodowi wysunięte stanowisko.

Z gatunków awifauny należy wspomnieć o występujących w piętrze alpejskim Prunella collaris oraz Anthus spinoletta. W reglu dolnym gnieżdżą się Buteo buteo i Falco subbuteo. Występują też ciekawe gatunki sów:

puszczyk uralski - Strix uralensis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus.

Wśród bardzo licznej gromady owadów na wzmiankę zasługują endemiczne chrząszcze karpackie (endemity karpackie) - szykoń Pterostichus foveolatus, biegacz Carabus obsoletus i sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens. Z rodziny jelonkowatych występują między innymi - wynurt Ceruchus chrysomelinus (regiel dolny). W piętrze alpejskim występuje Carabus fabricii oraz interesujący kusak Atheta carpatica. Z dużych kopytnych liczny jest Cervus elaphus. W ciągu ubiegłych kilku lat corocznie obserwowano ślady przejścia jak też widziano osobnika Ursus arctos, jednak nie są to osobniki gawrujące. Co roku podczas tropień odnotowuje się obecność wilka (2-3) sztuki, być może zachodzące, a nie bytujące w naszym terenie. Wystepuje ryś Lynx lynx, natomiast bardzo wątpliwe jest występowanie Felis silvestris. Prowadzona obecnie inwentaryzacja wykaże dokładnie stan populacji Tetrao urogalus, jak również Lyrurus tetrix.

Korzystanie z unikalnych wartości przyrodniczych Babiej Góry reguluje Regulamin dla zwiedzających Babiogórski Park Narodowy.

Podobne prace

Do góry