Ocena brak

Aukcje, przetargi

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Są to tzw. konkursy ofert –oferent wybiera najkorzystniejszą ofertę, ale daleko tu do oferty.

Przetargi są regulowane w przepisach o zamówieniach publicznych, KC reguluje tylko to, czego inne akty nie regulują. KC traktuje aukcje jako przetarg (nieruchomości mogą być sprzedane na przetargu).

Istnieją różne rodzaje przetargów:

 • Dwustopniowy

 • Nieograniczony – regulowany przez KC, dotyczy głównie gospodarowania nieruchomościami

 • Ustny – aukcje jako przetarg ustny

 • Pisemny

Uczestnicy aukcji zwani są licytantami art. 70.1 KC

Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy w trybie aukcji (przetargu) jest ogłoszenie o aukcji (przetargu) a w nim określenie czasu, miejsca, przedmiotu, warunków aukcji (przetargu) co jest pojęciem bardzo szerokim, np. krąg osób, które mogą uczestniczyć w aukcji (przetargu), np. Przetarg dotyczący firm w danym województwie (przetarg ograniczony) lub na określone stanowisko, np. nauczyciela; określenie warunków aukcji (cena wywoławcza, sposób udostępniania środków, itp.).

W przypadku aukcji i przetargu występują dwie strony oferent – składa ofertę i przyjmujący.

Art. 70.2 KC mówi o aukcji. Ta forma zawierania umów dotyczy prostszych umów (sprzedaży, kupna) i tu decyduje tylko cena. Oferta o korzystniejszej cenie będzie obowiązywać tak długo jak nie pojawia się inna – lepsza. Wówczas przestaje ona wiązać. W warunkach aukcji można zastrzec inaczej np. że nie cena decyduje o korzystności oferty; oferent (organizator aukcji) może zamknąć aukcje bez wyboru oferty lub może wybrać ofertę nie proponującą najwyższą cenę. Zawarcie umowy odbywa się poprzez 3 uderzenia młoteczkiem. Wszystkie zastrzeżenia co do warunków wyboru oferty itp. Muszą być wcześniej dokładnie określone.

Wszystkie oferty ważne są do zamknięcia aukcji. Może być i tak, że po wyborze odpowiedniej oferty do umowy nie dojdzie bo np. wymagana jest forma aktu notarialnego, który należy sporządzić. Wówczas mamy do czynienia z umową przedwstępna, której przedmiotem jest przyrzeczenie stron do zawarcia umowy oznaczonej w przyszłości i określenie warunków przyszłej umowy (art. 389-391 KC).

W sytuacji, gdy oferta zostanie wybrana lecz oferent uchyla się od niej to druga strona może dochodzić przed sądem do zawarcia umowy (inaczej może rościć swych praw w wyniku złożenia pozwu do sądu z dochodzeniem przymusu złożenia oświadczenia woli „zgadzam się”; art. 70.2.3 KC). Działa to w obie strony.

W przetargu oferty składa się na piśmie i wyróżniamy tu dwie fazy:

 1. Sprawdzanie ofert przez komisję przetargową – jest to część Jana, przy której mogą by obecni oferenci

 2. Wybranie najkorzystniejszej oferty lub nie wybranie żadnej (część jawna)

W myśl art. 70.3.2 KC organizator przetargu informuje oferentów o wyniku przetargu czyli jaką wybrał ofertę lub że żadnej nie wybrał (NA PIŚMIE).

W myśl art. 70.3.3 KC do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu pisemnego stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty.

Zastrzeganie o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny oznacza, że przed zawarciem umowy ale już po wybraniu oferenta i (lub) poinformowaniu go o zwycięstwie organizatorów może zrezygnować z przetargu. Jest to wbrew filozofii przetargu i pojawia się pytanie czy takie zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Organizator przetargu zawsze ma swobodę w wyborze ofert, oferty składane w przetargu są tak skomplikowane i jeden element nie decyduje o tym która jest lepsza, inaczej mówiąc nie przesądza o wyborze oferenta. Czasem pewne postanowienia w ofercie warunku mogą być podejrzane.

Podobnie jak przy aukcji tak i w przetargu istnieje zasada odpowiedzialności za winę przy kontraktowaniu.

W warunkach aukcji i przetargu występuje wadium czyli zastrzeżenie wpłaty organizatorowi określonej sumy bądź zabezpieczenia tej wpłaty (może być to gotówka, polecenie przelewu, zabezpieczenie zapłaty).

Wadium zawsze jest w kwocie pieniężnej (art. 70.4 KC).

Obowiązkiem organizatora aukcji (przetargu) jest poinformowanie w jaki sposób wadium musi być uregulowane.

Cele wadium:

 1. Stanowi barierę finansową – stanowi warunek uczestnictwa (kryterium finansowo – majątkowe)

 2. Zabezpieczenie zawarcia i wykonania umowy, jeśli do nie dojdzie (art. 70.4.2 KC)

Istnieją też aukcje internetowe, wówczas nie ma możliwości wpłacenia wadium., bo uczestniczy nie znajdują się w tym samym miejscu. Ale obowiązek obowiązkiem i jeśli oferent wadium nie uiści to albo będzie niedopuszczony do aukcji albo jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

 

Gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy to organizator:

 • Zatrzymuje wadium (wówczas jest ono traktowane jako zadatek; art. 394 KC

 • Jeżeli wadium stanowi zabezpieczenie to je wykorzystuje

 

Gdy organizator zrywa umowę to oferent:

 • Ma prawo do otrzymania podwójnego wadium

 • Ma prawo do naprawienie szkody – w sytuacji, gdy oferent poniósł szkodę wyższą niż podwójne wadium (art. 70.4.3 KC)

 

Każdy oferent lub organizator aukcji (przetargu) może zakwestionować zawartą umowę, jeżeli któraś ze stron (oferent, organizator, inna strona) wpłynęła na zawarcie umowy poprzez złamanie prawa lub dobrych obyczajów.

Przykład: zmowa licytantów, czyli głosowanie w określony sposób lub nie głosowanie jako złamanie dobrych obyczajów.

Przedsiębiorcy mogą zawierać umowę bez określonej formy, np. ustnie co prowadzi do wielu konfliktów, np. w sytuacji gdy jedna ze stron zacznie się wypierać, że umowa nie została zawarta.

Odpowiedzą na zapytanie o ofertę może być faktura pro-forma. Nie podlega ona opodatkowaniu ani księgowaniu, określa istotne postanowienia dotyczące umowy.

Należy pamiętać, że w sytuacji zawierania prostych umów może pojawić się także wiele niezgodności. Np. gdy idziemy do sklepu z zamiarem kupna określonego towaru, wyrażamy oświadczenie woli i zawarcie umowy ma miejsce w chwili gdy prosimy sprzedawcę o towar lub sami go bierzemy (art. 60 KC). Można jednak zaraz od tej umowy odstąpić. Po wzięciu towaru – jeszcze przed jego zapłatą, no. W sklepie samoobsługowym można go od razu skonsumować. W sytuacji gdy ktoś posługuje się fałszywym dowodem osobistym to ta czynność jest sprzeczna z prawem a zatem nieważna.

Podobne prace

Do góry