Ocena brak

Arena i proces: szkoły definiowania polityki we współczesnej nauce

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

Sposób w jaki politolodzy definiują przedmiot swoich badań nie jest obojętny dla postrzegania politologii jako dyscypliny naukowej. Dwie zasadnicze szkoły rozumienia polityki jakie dominują we współczesnej analizie politologicznej to szkoła instytucjonalna i procesualna. Pierwsza definiuje politykę jako sferę działania instytucji państwowych (arena polityczna) druga jako proces rządzenia, (proces polityczny) którego treścią jest wpływ na decyzje podejmowane w imieniu grupy.

W ujęciu instytucjonalnym polityka stanowi arenę rządzenia państwem. Jest to scena publiczna, na której występują aktorzy pełniący role związane z rządzeniem. Stosunki polityczne to relacje między organami władzy państwowej. Przebiegają one na płaszczyźnie (wewnątrz) struktury aparatu państwowego. Polityka w tym znaczeniu stanowi zatem dość wąsko rozumianą sferę organizacji życia społeczeństwa. Wyłącza się z niej podmioty społeczne, grupy interesów, organizacje gospodarcze, stowarzyszenia, uniwersytety, wpływowych biznesmenów, etc. Stanowisko to nawiązuje do tradycyjnie pojmowanego instytucjonalizmu w politologii, dla którego termin „państwowe” stanowił główny sposób rozumienia terminu „polityczne”.

Podobne prace

Do góry