Ocena brak

Apelacja od wyroku

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Apelacja od wyroku

Transkrypt

Częstochowa, dnia .........................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Częstochowie
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Powód:
Pozwany:

Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.
Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania

Wartość przedmiotu zaskar enia .......................

APELACJA
od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia ................. sygn. akt ........................... .
Zaskar am w ................ (podać czy wyrok jest zaskar ony w całości czy w części) wyrok Sądu
Rejonowego w Częstochowie z dnia ................... sygn. akt .................. .
Wyrokowi zarzucam ...................................................................... . (przedstawić zwięzłe zarzuty)
Wnoszę o ...................... (wpisać: zmianę lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu ądanej
zmiany lub uchylenia)
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

......................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
- odpis apelacji.

Podobne prace

Do góry