Ocena brak

Apelacja od wyroku

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Apelacja od wyroku

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...................................

Do
Sądu Okręgowego
I Wydział Cywilny
w Częstochowie
Wartość przedmiotu
zaskar enia: ................ zł.

APELACJA
Od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział ....................... z dnia ............
sygn. akt.................

Zaskar am w .................. (nale y podać czy orzeczenie zaskar ane jest w części czy
w całości) wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia ..................., sygn. akt................. .
Wyrokowi zarzucam ........................... (nale y przedstawić zarzuty i uchybienia przypisywane
orzeczeniu)
Wnoszę o ................ (zmianę lub uchylenie orzeczenia w całości lub wskazanej części)

UZASADNIENIE

Załączniki:
(1 egzemplarz dla sądu, dla ka dego uczestnika postępowania po jednym egzemplarzu)

.....................................
(własnoręczny podpis)

Podobne prace

Do góry