Ocena brak

Aparat jednostek samorządu terytorialnego

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

(zaplecze władz samorządowych, które pozwala na realizowanie funkcji, na funkcjonowanie organów władzy samorządowej, wykonywanie zadań).

W przypadku administracji samorządowej aparat pomocniczy tworzą urzędy:

Część aparatu pomocniczego stanowią także samorządowe jednostki organizacyjne różnych szczebli: powiatowe, gminne i wojewódzkie.

Samorządowe osoby prawne, które realizują określone zadania z zakresu samorządu terytorialnego.

Urząd gminy jest aparatem pomocniczym władzy gminnej przede wszystkim organu wykonawczego a także Rady Gminy.

Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe lub Urząd Marszałkowski jest pewnym zespołem osób, pracowników a także składników materialnych i finansowych umożliwiających wykonywanie przez organ zadań i kompetencji.

Każdy organ administracji publicznej jest wyposażony w aparat pomocniczy, który umożliwia realizację podstawowych kompetencji i zadań .W przypadku gminy ten aparat stanowią urzędy na różnych poziomach (gminy, starostwa i urzędy marszałkowskie) oraz samorządowe jednostki organizacyjne, które wykonują określone, specjalne zadania samorządowe.

Urzędy jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe lub Urząd Marszałkowski.)

Kierownikiem jest zawsze (w powiecie i województwie)-przewodniczący Zarządu, a w przypadku gminy organ wykonawczy -wójt, burmistrz lub prezydent..

W organizacji administracji samorządowej przyjęto rozwiązanie, że przewodniczący zarządu jest jednocześnie kierownikiem tego urzędu i jednocześnie jest odpowiedzialny m.in. za politykę personalną.

Do góry