Ocena brak

Ankieta

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011

Charakterystyka

Ankieta - najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych. Jest to kwestionariusz zawierający pytania dotyczące określonego lub badanego tematu, wykorzystywany zwykle w badaniach społecznych zjawisk masowych. Ankieta to także zbiór standaryzowanych technik badawczych, za których pomocą badacz otrzymuje informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z innymi osobami odpowiadającymi pisemnie na jego pytania. Oprócz tradycjnego pojęcia ankiety wyróznić można ankietę personalną zawierającą pytania o dane biograficzne jakiejś osoby, wypełniany zwykle na żądanie zakładów pracy, władz lub organizacji.Kwestionariusze mogą dotyczyć jednego tematu lub być wielotematyczne a także realizowane dla jednego lub kilku podmiotów.


Termin ankieta wywodzi się od francuskiego słowa enquete i oznacza zbieranie materiałów w terenie, w języku angielskim terminu tego sie nie używa, ale zamiennie wykorzystuje sie słowo survey. Sens tych terminów wyznaczają nastepujace cechy:

  • badania ankietowe przeprowadza sie na probie reprezentatywnej
  • w badaniach wykorzystuje sie kwestonariusz.

Rodzaje Ankiet

  • pocztowa: rozsyłana droga pocztową do respondentów i przez nich odysłaną tą samą drogą, obsługiwana przez pocztę.
  • prasowa: opublikowana w gazetach i odesłana pocztą
  • audytoryjna: pojawia sie ona przy różnych okazjach (bankietach, degustacjach, sympozjach itp.) rozdawana osobiście a oddawana tez osobiście lub pocztą.
  • opakowaniowa: dołączona do sprzedaży produktów mająca charakter opiniotwórczą stosowana podczas kampanii reklamowych, promująca produkt.
  • komputerowa: występująca w internecie odpisywana w postaci e meila. Coraz bardziej popularna i uznawana za najnowoczesniejszą.

Ankieta statystyczna

Jest to rodzaj badania częściowego nie obejmująca całej zbiorowości statystycznej. Przeprowadzana jest w celu zbadania dokładnie określonego zagadnienia, którego nie można zbadać za pomocą sprawozdawczości bieżącej.


Autor: Piotr Tabak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry