Ocena brak

Andragogika - Teoretyczna propozycja rozumienia dorosłości przez C.C. Cogginsa

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

Proces dorosłości na skali wzrostregres. Dorosłość to proces rozwoju psychicznego, który jest usytuowany w postawach:

1) postawa wobec siebie

- wzrost samoświadomości

- adekwatność samooceny

- koncentracja na samorozwoju

2)postawa wobec innych

- rozumienie innych ludzi(im bardziej ich rozumiemy tym bardziej jesteśmy dorośli)

- szacunek wobec innych

- koncentracja na ludziach

- poczucie współzależności z innymi

3) postawa wobec życia

- zaangażowanie w sprawy codzienności

- orientacja prospektywna(nakazuje spoglądać w przyszłość)

- przygotowanie na ryzyko niepowodzeń

4) postawa wobec wiedzy i procesu jej zdobywania – obejmuje ona:

- wiedzę o procesach związanych z rozwiązaniem problemów

- umiejętność oceny rozwiązywania problemów

- inna wiedza

Autor rozumie wymiary jako postawy wobec życia i siebie. Za kluczowe w rozwoju człowieka uważa się postawę wobec życia.

Człowiek otwarty na świat, zorientowany na przyszłość zyskuje lepsze szanse na zrozumienie swoich słabości mocnych stron. Będzie to prowadziło do weryfikacji np. jego uczuć, co też będzie prowadziło do samoświadomości bardziej adekwatnej samooceny.

Realizacja różnych zadań życiowych odsłania te obszary, których możliwości rozwoju są największe.

Postawy wobec życia mają wpływ na postawy wobec innych ludzi. Wiedza o innych jest podstawą szacunku dla innych.

Na kształt postaw składa się całokształt doświadczenia życiowego, np. związane ze szkołą podstawową itp.

Wiedza dotycząca rozwiązywania problemów pełni funkcje regulacyjne naszych zachowań, odniesień w codzienności. Wiedza ta decyduje nieraz o powiększaniu człowieka z innymi ludźmi.

Koncepcja Cogginsa na pierwszym miejscu stawia człowieka. Pokazuje jak osiągamy stadia dorosłości.

Osoba otwarta na świat, aktywna i zorientowana na przyszłość wykazuje lepszą możliwość rozumienia swoich ograniczeń i szans

  • Wzrost samoświadomości i adekwatnej samooceny

  • Rozwój świadomości, taki rodzaj aktywności, który jest dla nas najlepszy

  • Postawa jednostki wobec innych ludzi

  • Wysoki poziom samoświadomości, pozwala lepiej i głębiej wejrzeć w problemy innych, trafniej ocenić ich trudności i odkrywać ich źródła

Podobne prace

Do góry