Ocena brak

Andragogika specjalna - Resocjalizacyjna

Autor /Oskar Dodano /02.09.2011

Obszar andragogiki zajmujący się oddziaływaniami resocjalizacyjnymi koncentruje swoje zainteresowania na problematyce psychospołecznych uwarunkowań zapobiegania i eliminowania zjawiska niedostosowania spo­łecznego osób dorosłych, zwracając szczególną uwagę na resocjalizacyjną funkcję procesów edukacyjnych. W przypadku pozbawienia osoby dorosłej wolności niezbędne jest kształtowanie u niej tych właściwości psychofizycz­nych, których posiadanie będzie istotne dla readaptacji i prospołecznego funkcjonowania w podstawowych rolach społecznych.

Według informacji zawartych w Roczniku statystycznym GUS z 1999 roku (s. 83-90), liczba dorosłych skazanych prawomocnie przez sąd za prze­stępstwa ścigane z oskarżenia publicznego wyniosła w 1997 roku 210 811 osób. Mężczyźni stanowili prawie 93% tej zbiorowości. Najliczniejsze były przestępstwa przeciwko mieniu prywatnemu (71 213), dalej przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży (31 876), przeciwko życiu i zdrowiu (21 116) oraz przeciwko mieniu społecznemu (19 299). W roku 1997 tymczasowo areszto­wanych i odbywających kary było 57 387 osób dorosłych.

W służby więziennej w roku 1997 było zatrudnionych 21 996 osób, w tym 234 nauczycieli. W zakładach karnych funkcjonowało w roku szkolnym 1998/1999 - 20 szkół podstawowych oraz 44 szkoły średnie techniczne i za­wodowe. Na różnego rodzaju kursy zawodowe organizowane w zakładach karnych uczęszczało 1255.

Zadaniem systemu penitencjarnego oraz zakładów karnych jest uspołecz­nienie procesu wykonywania kar pozbawienia wolności, sprzyjające przy­wróceniu byłego skazanego- do wartościowego społecznie funkcjonowania na wolności.

Jak zauważa T. Szymanowski (1989, s. 345-346 ), pomoc skazanym, by­łym skazanym oraz ich rodzinom powinna iść w dwóch zasadniczych kie­runkach:

  1. świadczeń socjalnych udzielanych w przypadku braku możliwości sa­modzielnego utrzymania się,

  2. pomocy patronackiej i postpenitencjarnej o charakterze działalności wyspecjalizowanej, udzielanej w trakcie wykonywania kary pozba­wienia wolności, a także po zwolnieniu z zakładu karnego.

Osobne miejsce zajmuje praca edukacyjna z osobami dorosłymi uzależ­nionymi od alkoholu i narkotyków.

Podobne prace

Do góry