Ocena brak

Andragogika - Cele kształcenia dorosłych w ujęciu historycznym

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

W edukacji ludzi dorosłych która jest świadoma, ważna role odgrywa jej cel. Właściwe wyniki edukacji dorosłych może otrzymać ten, kto wie co chce osiągnąć. Cel w edukacji dorosłych był zawsze uwarunkowany historycznie. Inne były cele w wieku XVIII – początki działalności oświatowej. Inne cele były w pozytywizmie, w okresie powojennym i dziś w warunkach ustrojowych.

Cel zawsze wynikał z jednej strony z potrzeb społecznych, z drugiej zaś strony z interesów warstwy, lub klasy społecznej.

Na początku działalności oświatowej cel był bardzo skromny. Z końcem XVIII wieku w szkółce dla dorosłych było nauczanie alfabetu i czytania Biblii.

W Polsce nauczanie dorosłych czytania i pisania, by czytanie umożliwiło analfabetom dotarcie do ważnych treści patriotycznych, aby poziom patriotyzmu dyktował większą świadomość uczestnictwa w powstaniu.

W miarę docierania oświaty dorosłych do coraz szerszych kręgów dorosłych przestało wystarczać tylko czytanie i pisanie i tak na początku XX wieku pojawiła się konieczność edukacji ogólnej na poziomie podstawowym, przedmiotów dotyczących różnych sfer życia człowieka i funkcjonowania w przyrodzie.

Czasem cel przyświecający edukacji dorosłych łączy się z szerszymi celami społecznymi, nadrzędną działalnością społeczną.

W 1973 roku komitet ekspertów społecznych złożony z Polaków tak charakteryzuje cele działalności oświatowej:

1) stałe dążenie do rozwijania, dostarczenia i wzbogacenia osobowości człowieka w kierunkach uznawanych powszechnie wartości to: uczucia i postawy patriotyczne, uczucia dumy narodowej, znajomości roli i miejsca swego narodu i kraju w historii, oraz w czasach współczesnych. Do tych wartości należy także dobra znajomość swojego języka, literatury narodowej, kultury i sztuki.

2) należyte przygotowanie do wykonywania zawodu pracy. Chodzi tu o systematyczne nadążanie za rozwojem techniki i nauki. Istotne jest kształtowanie właściwej postawy wobec wykonywanego zawodu

3) aktywny udział każdego człowieka w kulturze narodowej, w której dziedzictwo, tradycje i osiągnięcia trzeba najpierw poznać, by móc twórczo włączyć się w jej budowanie

4) rozwijanie aktywności edukacyjnej, tak, by dorosły mógł ocenić własne potrzeby poznawcze

Cele i zadanie współczesnej oświaty dorosłych

Ruch społeczny na rzecz edukacji ludzi dorosłych zatacza coraz szersze kręgi na całym świecie. Stąd nikogo dziś nie dziwi że dorosły człowiek chce się uczyć. Edukacja dorosłych najlepiej funkcjonuje w krajach wysokich technologii.

Cele dotyczące kształcenia dorosłych:

- upowszechnienie wiedzy ogólnej w edukacji dorosłych, co daje człowiekowi elastyczność, poszerza horyzonty myślenia, łatwiejsze przystosowanie się do zmian

- umożliwianie dorosłym osobom przekwalifikowania się, zdobycia nowych wiadomości, nowych kompetencji zawodowych, rozwój zawodowy

Współczesności i zachodzących zmian społecznych

Podczas XIX Konferencji Generalnej UNESCO zdefiniowano szereg celów i zadań stawianych edukacji dorosłych. Główne zadania i cele to:

- szerzenie idei pokoju oraz działań prowadzących do rozwoju współpracy i zrozumienia międzynarodowego

- ułatwianie rozumienia istotnych problemów współczesnego świata

- rozwinięcie świadomego stosunku człowieka do otaczającego go fizycznego i kulturalnego środowiska, a także podjęcie działań doskonalenia tego środowiska, ochrony przyrody

- kształtowanie postawy poszanowania różnorodnych obyczajów i kultur w zakresie narodowym i międzynarodowym

- doskonalenie ludzi dorosłych w obranym zawodzie

- przekwalifikowanie

- zdobywanie nowych specjalności

- rozwijanie właściwego rozumienia problemów związanych z wychowaniem dzieci w warunkach współczesnego życia

- rozwijanie umiejętności spożytkowania środków masowej informacji, a zwłaszcza radia, telewizji, filmu

Podobne prace

Do góry